Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i avdelningar som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare. Institutionen har tre profilområden: allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar.

Avdelning

Enheten för lungmedicin är en forskningsenhet inom institutionen för medicin, Solna, vid Karolinska Institutet, och ingår även i Centrum för Molekylär Medicin (CMM). Enhetens forskning syftar till att öka förståelsen för inflammatoriska lungsjukdomar liksom systemsjukdomar med lungmanifestationer. Till enheten söker vi nu en doktorand som kommer att utbilda sig inom immunologi och lungmedicin under huvudhandledning av docent Jan Wahlström.

Vi söker en starkt motiverad person med stort intresse för experimentell immunologi, särskilt autoimmunitet, samt inflammatoriska lungsjukdomar. Resultat från senare års forskning talar för en viktig roll för lungan i utvecklingen av vissa autoimmuna sjukdomar. Exempelvis har man funnit att rökning i kombination med specifika varianter av immunsystemets HLA-gener ger en kraftigt ökad risk för multipel skleros och reumatoid artrit. Även i kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) har man påvisat ett autoimmunt inslag. Projektet syftar övergripande till att förstå de bakomliggande röknings-inducerade mekanismerna. Aktuella frågeställningar är hur rökning påverkar T-cellssvar mot lokalt presenterade antigen och funktionen hos olika typer av T-celler i lungan, samt hur det konstitutiva immunförsvaret (särskilt lungmakrofager) påverkas av rökning. Projektet drivs med en nära koppling till Lung- och allergikliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, och i samarbete bland annat med forskningsenheter för reumatologi och neuroimmunologi.

Arbetsuppgifter

Projektet innefattar studier på prover från friska försökspersoner och patienter, framför allt lungceller erhållna via bronkoalveolärt lavage (lungsköljning) och blodprover. Experimentella modellsystem in vitro utnyttjas, liksom cellulära och molekylära immunologiska tekniker (flödescytometri, Elispot, ELISA, real-time PCR m.fl.). Doktoranden skall under handledning planera och genomföra experimenten, analysera data, tolka och presentera resultaten samt skriva vetenskapliga artiklar. Doktoranden kommer dels att arbeta självständigt med att formulera nya hypoteser och kritiskt granska resultat, dels samarbeta med andra forskare, doktorander och läkare inom immunologi, lungmedicin och andra discipliner.

Behörighet/kvalifikationer

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

1. avlagt en examen på avancerad nivå,

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Den som före den 1 juli 2007 uppfyllde de dåvarande kraven på grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildningen, skall även därefter anses ha grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå, dock längst till utgången av juni 2015.

Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet som styrkts med en vetenskaplig uppsats eller liknande
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

Ansökningar välkomnas från engagerade studenter. En masterexamen i immunologi är särskilt meriterande. Erfarenhet av cellodling, flödescytometri, immunologiska och molekylärbiologiska metoder är meriterande. Den sökande bör vara självständig men ha god förmåga att samarbeta effektivt i ett team. God kommunikationsförmåga samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav.

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Beslut om doktorandplats sker efter antagning till utbildning på forskarnivå. För mer information om utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
  • Två rekommendationsbrev och/eller uppgifter om två referenser

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet NetRecruiter.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 3502/2012-225
Kontakt
  • Docent Jan Wahlström, 08-517 70663, 070-718 0301
Facklig företrädare
  • Michael Fored, SACO, +46 8 517 791 81
  • Merja Heinonen, OFR, +46 8 517 753 97
Publicerat 2012-06-01
Sista ansökningsdag 2012-06-24

Tillbaka till lediga jobb