Karolinska Institutet,


Vi rekryterar en doktorand (Licentiat) till utbildning på forskarnivå. För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet (KI), se:

http://ki.se/doktorand/om-utbildning-pa-forskarnivå.

Institution

Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. Vidare innefattar området hälsoekonomi, hälsosystem- och implementeringsforskning. Verksamheten har en stark internationell prägel, och institutionens forskare är vetenskapliga rådgivare till myndigheter och andra beslutsfattare på regional, nationell och internationell nivå. Institutionen är indelad i forskargrupper verksamma inom ämnesområdena global hälsa, folkhälsoepidemiologi och socialmedicin med tillsammans ca 150 anställda. Därutöver har vi ca 70 forskarstuderande. Denna tjänst är placerad i forskargruppen Health Systems and Policy (http://ki.se/en/phs/global-health-health-systems-and-policy).

Tjänsten är förlagd inom Global hälsa, Forskargruppen för Hälsosystem och Policy, inom subgruppen Hälsovårdskvalitet och implementering. Vår vision är att uppnå hälsa och rättvisa i en ömsesidigt beroende värld genom att förbättra hälsosystem och policy. Vi strävar efter att bidra till kunskapsgenerering och kunskapsdelning genom tvärvetenskaplig forskning, utbildning och policydialog för bättre tillgång, kvalitet och rättvisa i hälsosystemet. Vi använder ett systemperspektiv på global hälsa samtidigt som vi fokuserar på specifika och väldefinierade ämnen och forskningsfrågor.

Licentiatutbildningsprojektet och studentens uppgifter

Licentiatutbildningsprojektet kommer att stötta processutvärderingen av ett innovativt projekt som använder “Smart Paper” teknologi för att scanna och bearbeta hälsoinformation på vårdcentraler på landbygden i Tanzania. Projektet implementeras av Ifakara Health Institute i Tanzania tillsammans med Shifo, en svensk icke-statlig organisation.

Forskningsprojektets fokus är att leda arbetet med att utvärdera godtagbarheten och genomförbarheten av denna nya teknologi, liksom att genomföra en utvärdering av den resulterande data kvalitén och användningen. Projektet implementeras i ett distrikt i södra Tanzania inom ett större projekt som arbetar för förbättring av vård för mödrar och nyfödda spädbarn. Resultaten kommer att kunna vägleda och rekommendera den potentiella skalbarheten av detta nya sätt att handha och bearbeta hälsoinformation i denna kontext.

Studenten kommer att arbeta inom ett multidisciplinärt internationellt forskningsteam med expertis inom folkhälsa, implementeringsforskning och kvalitativa metoder samt andra relevanta discipliner. Studenten förväntas bidra till studiedesign, analys, manuskriptskrivande och publikation av resultat. Studenten kommer också att bistå projektets implementering och kontinuerliga policydialog för att säkerställa engagemang av relevanta intressenter under studiens alla faser.

Studenten kommer att delta i licentiat/forskarutbildningskurser vid KI och förväntas också bidra till undervisning och spridning av forskningsresultat.

Behörighet till utbildning på forskarnivå
För att gå vidare i urvalsprocessen till en doktorandplats vid Karolinska Institutet måste den sökande uppfylla följande behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har

den som antingen har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad

nivå (masternivå), eller

 1. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
För att uppnå kraven på särskild behörighet krävs kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6.

Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska. För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS eller genom gymnasiala meriter. För information om hur engelskkunskaper kan verifieras, se länken nedan.

Sökanden måste ha en mastersutbildning i Folkhälsovetenskap och en relevant grundutbildning inom medicin, sociologi eller folkhälsa. Kunskap inom området mödrars och nyföddas hälsa samt erfarenhet av arbete i Östafrika är en fördel. Mycket goda kunskaper i Engelska, både i tal och skrift, är ett krav.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva 

Färdigheter och personliga egenskaper

Den sökande måste ha erfarenhet av att arbeta i låg- eller medelinkomstländer inom global hälsa och i implementering av hälsoprogram. Projektet kräver försiktig navigering inom lokala hälsoprioriteter och pågår inom ett policyklimat som utmärks av många olika aktörer. Detta kräver en mogen person som kan hantera konflikter. Den sökande måste vara en god kommunikatör med förmåga att arbeta effektivt inom ett multidisciplinärt team. Det är också en tillgång om den sökande är medförfattare på åtminstone en relevant ”peer reviewed” publikation inom ett område som anknyter till forskningsprojektet.

Villkor
Den som blir utvald för att antas till utbildning på forskarnivå kommer att anställas som doktorand. 

Ansökningsförfarande
Ansökan och kompletteringar ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Ansökan ska bestå av följande handlingar, på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Dokument för bedömning av behörighet*: Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
 • Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6 (om ej examen från ett nordiskt lärosäte)
 • Andra dokument som styrker de ovan efterfrågade färdigheter och egenskaper

*Se http://ki.se/doktorand/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva för information om krav som ställs på dokumentation vid behörighetsbedömning.

Om motsvarande kunskaper åberopas (se punkt 3 vid grundläggande behörighet ovan) ska särskild blankett fyllas i och skickas in tillsammans med ansökan. Information om denna process samt blankett finns här: http://ki.se/doktorand/bedomning-av-motsvarande-kunskaper-for-grundlaggande-behorighet-till-utbildning-pa

Urval
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. En samlad bedömning av de sökandes meriter och lämplighet kommer att göras.

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid KI:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet

- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse vid urvalet

Urvalsprocessen inkluderar flera steg. De mest lämpliga sökanden kommer att gå vidare till nästa steg som inkluderar intervjuer och andra urvalsmetoder. Alla sökanden kommer att få information när rekryteringen är slutförd.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-7495/2018
Kontakt
 • Claudia Hanson, Senior lecturer, claudia.hanson@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
 • Marcus Stjernström, OFR, 08-524 866 63, marcus.stjernstrom@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-12-27
Sista ansökningsdag 2019-01-17

Tillbaka till lediga jobb