Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK) bedriver vi preklinisk och klinisk forskning inom ett stort antal områden. Till institutionen hör ca 450 forskare, forskarstuderande, lärare samt teknisk och administrativ personal och för närvarande har vi ca 150 doktorander. Institutionen bedriver grundutbildning inom både läkarprogrammet, sjukgymnastprogrammet, biomedicinprogrammet och biomedicinska analytikerprogrammet.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Forskargrupp
Gruppen består av forskare, doktorander, biostatistiker och administratör. Vi bedriver forskning om sjukdomar och kirurgi i övre mag-tarmkanalen, med fokus på cancer i matstrupe och magsäck. Data för vår forskning hämtar vi bl.a. från stora kliniska datainsamlingar och hälso- och sjukvårdsregister. Vi har klinisk koppling och bakgrund i kirurgi inom övre mag-tarmkanalen. I övrigt har vi ett strukturerat sätt att ta oss an nya forskningsprojekt, ett välorganiserat doktorandprogram, en aktiv seminarieverksamhet, en ”Journal Club” för doktorander, en ”Methods Club” samt bedriver egna forskarutbildningskurser. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida https://ki.se/mmk/ovre-gi-kirurgi 

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Vi söker en doktorand till ett kliniskt inriktat forskningsprojekt om hur den kirurgiska behandlingen av magsäckscancer kan förbättras för att ge patienterna större chans till längre överlevnad. Doktorandprojektet bygger på en nationell svensk datainsamling om patienter som opererats för magsäckscancer. Data inhämtas från medicinska journaler som kopplas till registerdata. 

Huvudhandledare är Jesper Lagergren, professor och kirurg vid Karolinska Institutet (och King’s College London). Bihandledare är Magdalena Plecka Östlund, forskare vid Karolinska Institutet och kirurg på Södersjukhuset. Båda handledarna har expertkompetens inom forskningsområdet. 

Doktorandstudierna motsvarar 4 års heltidsstudier och inkluderar vetenskapligt arbete, forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser. Doktoranden kommer att ansvara för att utveckla detaljerade studieprotokoll för varje delstudie i avhandlingen, genomföra datainsamling, litteraturgenomgångar, statistiska analyser (med stöd av biostatistiker), samt skriva vetenskapliga manuskript.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller

  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
  1. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För information om grundläggande behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.

För information om hur övriga sökande kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6 (såsom genom IELTS eller TOEFL, akademiska meriter eller gymnasiala meriter), se http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker en entusiastisk, nyfiken och begåvad person med dokumenterat intresse för relevant forskning, helst inom magsäckscancer och kirurgi. Vi värdesätter erfarenhet av epidemiologisk metodik. En förutsättning är relevant medicinsk utbildning, i första hand läkare med kunskap om det svenska sjukvårdssystemet och kirurgiska sjukdomar. God förmåga att samarbeta med andra är ett krav. Utmärkta kunskaper i engelska och svenska förutsätts. Det huvudsakliga språket inom gruppen är engelska. Svenska krävs för att granska insamlade data.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.

Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet

- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå.

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Examensbevis och betygshandlingar, i originalspråk och översättning (om tillämpligt)
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
  • Dokumenterade kunskaper i engelska enligt det särskilda behörighetskravet ovan

Ansökan och kompletteringar ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi. För mer information om behörighet till utbildning på forskarnivå, se: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Referensnummer 2-3694/2018
Kontakt
  • Jesper Lagergren, professor/överläkare, 08-51776012, 070-2274088, jesper.lagergren@ki.se
Facklig företrädare
  • Elisabeth Noren-Krog, OFR, 08- 517 70478
  • Saco-S-föreningen på KI, saco@ki.se
Publicerat 2018-06-27
Sista ansökningsdag 2018-07-18

Tillbaka till lediga jobb