Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Vid institutionen för fysiologi och farmakologi bedrivs internationellt uppmärksammad forskning av hög kvalitet i fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Vi har cirka 400 anställda, 30 forskargrupper och 90 doktorander. Vårt samarbete med kliniker vid Karolinska Universitetssjukhuset ger unika möjligheter för translationell forskning inom våra ämnen. Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå innefattande undervisning på flertalet olika program vid KI.

Sektionen för anestesiologi och intensivvård
Vid Sektionen för anestesiologi och intensivvård bedrivs nationellt och internationellt ledande forskning inom anestesiologi, perioperativ medicin, intensivvård samt smärtbehandling. Ett tiotal forskningsgrupper bearbetar experimentella, kliniskt patientnära samt epidemiologiska frågeställningar med stöd av en strategisk forsknings- och undervisningsplattform som byggts upp med gemensamma forskningsmedel inom Institutionen samt Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Institutet respektive Karolinska Universitetssjukhuset.

Bakgrund
Under åren har det gjorts strategiska satsningar vilket resulterat i att starka forskningskluster vuxit fram på basen av en ny generation forskargruppsledare. Dessa initiativ behöver nu etableras inom den akademiska verksamheten vid Institutionen för fysiologi och farmakologi där vi har för avsikt att succesivt förstärka forskningsverksamheten med stöd av en förenad anställning på lektorsnivå förenad med tjänstgöring som specialistkompetent läkare inom Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Anställningen motsvarar 50 % av en heltidsanställning som lektor kombinerad med specialistläkartjänst om 50 % av en heltidsanställning knuten till Funktion Perioperativ Medicin samt Intensivvård vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som lektor i anestesiologi och intensivvård ingår att handleda studenter, doktorander samt postdoktorer inom ramen för forskningsverksamheten i anestesiologi, perioperativ medicin och/eller intensivvård. Sökanden skall bedriva forskning inom ramen för Institutionen för fysiologi och farmakologi och ha förutsättningar för att utveckla samarbeten med prekliniska och/eller kliniska forskargrupper nationellt och internationellt. Vidare ingår att delta och utveckla utbildning på grund- och vidareutbildningsnivå inom ramen för sitt kliniska verksamhetsområde och riktat framförallt mot läkar- och sjuksköterskeprogrammen vid Karolinska Institutet. Sökanden skall vara leg läkare med specialistkompetens inom anestesiologi och intensivvård samt kunna undervisa på svenska. Sökande ska vidare ha hög klinisk kompetens inom tillämpad fysiologi och/eller tillämpad farmakologi. Målet och ansvaret för innehavaren av anställningen är att var en aktiv del i uppbyggnaden av en välfungerande translationell forsknings- och undervisningsmiljö inom anestesiologi, perioperativ vård och intensivvård.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som lektor är den som utöver att ha avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens visat vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, klinisk skicklighet samt lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (se anvisningar till anställningsordningen).

Anställningen kommer att förenas med klinisk tjänstgöring som specialistutbildad läkare i anestesiologi och intensivvård vid Funktion Perioperativ Medicin och Intensivvård och därför ska sökanden inneha läkarexamen samt specialistkompetens i anestesiologi och intensivvård, eller motsvarande.

Avsikten är att den som anställs ska tjänstgöra som specialistläkare i anestesiologi och intensivvård där svensk läkarlegitimation och specialistbevis är ett krav.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), klinisk skicklighet (3), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).    

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2371/2018
Kontakt
  • Håkan Westerblad, prefekt, 08-524 872 53
  • Lars I Eriksson, professor, enhetschef PMI, 08-524 872 41
Facklig företrädare
  • Annika Olsson, OFR, 08-524 879 71
  • Göran Engberg, SACO, 08-524 867 17
  • Gunnar Stenberg, SEKO, 08-524 880 75
Publicerat 2018-06-01
Sista ansökningsdag 2018-07-31

Tillbaka till lediga jobb