Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin

Institutionen för laboratoriemedicin består av sex avdelningar inom vilka det bedrivs både forskning och undervisning. Institutionen är involverad i avancerad forskning och grundforskning samt klinisk och epidemiologisk forskning. Samtliga avdelningar bedriver verksamhet i nära kontakt med kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset. Institutionens roll är att överföra och förädla medicinsk kunskap till vården i samverkan mellan akademi, vård och industri. Institutionens utbildningsverksamhet bidrar till flertalet program och kurser inom KI:s totala utbildningsutbud.

Avdelningen för klinisk mikrobiologi
Inom avdelningen för klinisk mikrobiologi forskar gruppen VHRG inom immunpatologi och behandling av kronisk virushepatit orsakad av HBV, HCV och HDV samt levercancer. Fokus ligger på utveckling av nya musmodeller och utveckling av nya immunbaserade terapier.

Arbetsuppgifter
Den framgångsrike sökande kommer att arbeta självständigt med utveckling av gen och cellterapier mot kronisk virushepatit och levercancer. Huvudfokus kommer att ligga på att identifiera karakterisera T celler som känner igen muterade virus eller tumörassocierade protein. Målet är att förbättra dagens behandling mot kronisk virushepatit och levercancer. Den framgångsrike sökande förväntas att inom en tvåårsperiod vinna betydande forskningsanslag för sin verksamhet.

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 4 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer
Behörig skall ha erhållit en PhD inom relevant område såsom immunologi, virologi, molekylärbiologi, eller motsvarande högst 5 år från ansökningstillfället (sjukdom och föräldraledighet kan läggas till detta). Sökande måste ha erfarenhet av djurarbete, och omfattande post doktoralt arbete sekvensering av immun och tumorgener samt att genetiskt modifiera immunceller så att de kan känna igen muterade virus eller tumörassocierade protein. Prefekten bedömer om utbildningen och vetenskapliga meritering kan anses motsvara minst svensk doktorsgrad.

Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

Curriculum vitae och meriter, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio)

  1. En komplett publikationslista
  1. Ett forskningsprogram om max 4 sidor
  1. Verifikationer för tillgodoräknande av sjukdom, tjänstgöring inom totalförsvaret, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer eller föräldraledighet eller andra liknande omständigheter

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

Särskild prövning för befordran till lektor
Ur anvisningar till anställningsordning kapitel 3.3

”En biträdande lektor kan ansöka om att befordras till lektor. Ansökan ställs till Rekryteringsutskottet. För att befordras till lektor måste den sökande vid en bedömning av Rekryteringsutskottet uppfylla följande kriterier:

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot forskning
Bedömningskrav

1.Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot forskning”.

2.Anslag erhållna som huvudman i nationell eller internationell konkurrens som täcker egen lön i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor. Projektbidrag erhållna i nationell eller internationell konkurrens (så kallade excellensbidrag dvs. erhållet från t.ex. Vetenskapsrådet, European Research Council (ERC), Wallenberg stiftelsen (WAF), eller SSF (Framtidens ledare)) som täcker kostnaderna för löner, hyra, material och övriga projektrelaterade kostnader för forskningsverksamheten i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor.

3.Förste- och/eller sisteförfattare av ett flertal vetenskapliga artiklar (peer-reviewed) ide främsta internationella vetenskapliga tidskrifterna under ett flertal år efter disputation, med tyngdpunkt på meriteringsperioden som biträdande lektor.

4.Självständig forskningslinje som av oberoende experter och institutionsledning bedöms ha utmärkt framtida potential för den individuella forskaren och den aktuella institutionen.

5.Dokumenterad god förmåga att leda en egen forskningsgrupp, inklusive personalansvar och handledning av doktorander och/eller postdoktorer, till framgångsrika vetenskapliga resultat och ett gott arbetsklimat samt dokumenterad god samarbetsförmåga.

6.Erfarenhet av uppdrag för det vetenskapliga samhället, såsom styrelseuppdrag, interna bedömningskommittéer, institutionsuppdrag, organisation av kurser och konferenser samt redaktörsuppdrag är meriterande.

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot utbildning och forskning

Bedömningskrav
1.Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot utbildning och forskning”

2.Högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller motsvarande kompetens i enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

3.Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i betydande omfattning och under minst 3 år och med dokumenterad hög kvalitet.

4.Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

5.Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer och för olika grupper på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

6.Genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning ochsom har presenterats nationellt eller internationellt.

7.Tydlig plan för sin egen pedagogiska verksamhet (inklusive pedagogisktutvecklingsarbete) som är av hög kvalitet och med stor framtidspotential.

Om den sökande bedöms uppfylla alla ovanstående kriterier beroende på spår ska den sökande bedömas av två ämnessakkunniga och uppfylla de generella behörighetskrav som gäller vid anställning av universitetslektor vid Karolinska Institutet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2676/2018
Kontakt
  • Professor Matti Sällberg, matti.sallberg@ki.se, +46706082101
Facklig företrädare
  • Carina Eklund, OFR, 08-585 826 65, carina.eklund@ki.se
  • Emilie Hultin, Annica Lindkvist, SACO, emilie.hultin@ki.se, annica.lindkvist@ki.se
  • Karin Olsson, SEKO, karin.olsson@ki.se
Publicerat 2018-05-14
Sista ansökningsdag 2018-06-07

Tillbaka till lediga jobb