Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) bedriver forskning och undervisning inom områdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som kompetensutveckling för forskare, lärare och ledare inom Karolinska Institutet. Institutionen har ca 150 medarbetare och finns i Widerströmska huset, Campus Solna samt på ki.se/lime

Det finns nu en doktorandplats inom forskarprogrammet Co-care som bedrivs vid Medical Management Centrum (MMC). En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral

Om Medical Management Centrum (MMC)
MMC studerar hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa. Särskild uppmärksamhet ägnas hur medicinsk kunskaps- och teknologiutveckling kan tillämpas i hälso- och sjukvården för effektivare resursutnyttjande, högre kvalitet och för att bättre möta behov hos patienter och sjukvårdens andra intressenter.

Om programmet Co-care/Samvård
Co-care/Samvård vid kronisk sjukdom är ett forskningsprogram som bedrivs vid MMC och finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Vetenskapsrådet (dnr 2014-4238). Programmet involverar ett flertal forskare från olika lärosäten, samt företrädare från hälso- och sjukvården och patientföreningar. Målsättningen är att utveckla, implementera och utvärdera organisatoriska vårdmodeller och stödfunktioner för att förverkliga potentialen av samvård.

Doktorandprojektet går ut på att kartlägga sociala relationer bland individer med kroniska sjukdomar och undersöka närståendes roller, behov och hälsa. Vidare syftar projektet till att undersöka huruvida ett verktyg för kartläggning av sociala relationer (CareMaps) kan vara ett stöd för både patienter, närstående och vårdpersonal. Hur skiljer sig individers vilja och förmåga att engagera sig i samvård baserat på socio-demografiska faktorer? Datainsamlingen inkluderar observationer, intervjuer, enkäter och CareMaps som analyseras med kvalitativ metodik och kvantitativ metodik.

Doktorandens arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för doktoranden är av både vetenskaplig och administrativ karaktär. Arbetet innebär självständiga och omväxlande uppgifter som ställer krav på noggrannhet, flexibilitet och planeringsförmåga. Arbetets detaljinnehåll kan komma att utvecklas och förändras under tiden beroende på behov och kompetens. Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att bestå av:

 • Projektkoordination och administration: planering, samordning och genomförande eller stöd i genomförandet av projektets praktiska uppgifter; assistera projektledare, samordna möten, sammanställa information, svara på e-post mm.
 • Datainsamling och analys: tillsammans med projektgruppen genomföra intervjuer, observationer och andra datainsamlingar och medverka i analys.
 • Spridning av forskningsresultat: sprida forskningsresultat genom både skriftliga publikationer i vetenskapliga artiklar och presentationer på nationella och internationella konferenser.
 • Forskarutbildning: deltagande i forskarutbildningskurser om minst 30 hp, inkluderande seminarier, journal clubs och undervisning är en del av doktorandtjänsten.
 • Kommunikation: ansvara för uppdatering av innehåll på Co-Cares hemsida och i sociala medier.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Utöver kraven på grundläggande och särskild behörighet krävs för just den här doktorandplatsen:

 • Examen på masternivå inom folkhälsorelaterade ämnen;
 • God kunskap om hälso- och sjukvårdens organisering och ledning, samt folkhälsorelaterade frågor;
 • Kunskap inom hälsoinformatik, beteendevetenskap och antropologi
 • Projektledaregenskaper och förtrogenhet med planering, genomförande, utvärdering;
 • Utbildning, goda kunskaper och arbetslivserfarenhet inom information och kommunikation;
 • Erfarenhet av undervisning/att föreläsa;
 • Erfarenhet av utvärderingsarbete;
 • Goda kunskaper och erfarenhet av användning av generella IT-verktyg för textbearbetning och dataanalys;
 • Tidigare erfarenheter av arbete med kvalitativ och kvantitativ datainsamling och analys, bland annat genomförande och analys av intervjuer och/eller observationer;
 • Flytande svenska i tal och skrift.

Följande kvalifikationer är meriterande:

 • Goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta med webb. Goda kunskaper i webbverktyget Drupal är meriterande.
 • Kunskap och erfarenhet av att arbeta co-design projekt som involverar vårdpersonal och patienter är meriterande.
 • Goda kunskaper och erfarenhet av användning av särskilda IT-verktyg för projektledning, analys av dataloggar och kvalitativ forskning;
 • Publikationer i vetenskapliga tidskrifter eller vetenskapliga konferenser;
 • Erfarenhet av projektledning eller projektsamordning;
 • Praktisk erfarenhet av arbete i nationella och internationella projekt.

Vi lägger särskilt stor vikt vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga och servicevilja. Att du har ett stort intresse för den forskning som projektet handlar ser vi som självklart.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Sysselsättningsgrad 100%
Referensnummer 2-1837/2018
Kontakt
 • Carolina Wannheden, forskargruppsledare, carolina.wannheden@ki.se; 08-524 800 00
Facklig företrädare
 • Marcus Stjernström, OFR, 08-524 800 00, marcus.stjernstrom@ki.se
 • Lokalt ombud vakant för SACO, saco@ki.se
Publicerat 2018-04-06
Sista ansökningsdag 2018-04-26

Tillbaka till lediga jobb