Karolinska Institutet,

Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME) focuses on some of the key areas important to fulfilling the motto of Karolinska Institutet to improve human health´. At LIME, research, development and education is conducted in the following areas: medical and healthcare education, informatics, management, ethics, and suicide prevention. LIME has about 150 employees and is located at Solna Campus. ki.se/lime

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

Denna doktorandplats avser en tvåårig forskarutbildning vilket förväntas leda fram till en licentiatexamen. 

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Doktoranden blir en del av ett multidisciplinärt forskningsteam som bedriver forskning inom patientdelaktighet och systemsäkerhet i vården, med särskilt fokus på vårdövergångar och vård i hemmet. Gruppen har en brukarcentrerad forskningsapproach med målet att utveckla metoder och eHälsoverktyg som är anpassade till primärvårdens villkor. Forskargruppen har sin hemvist vid LIME, Karolinska Institutet och Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Den sökande kommer att medverka i forskningsprogrammet Patient Activation in Treatment at Home (PATH) som syftar till att stärka kroniskt sjuka patienters egenvårdsaktivitet i hemmet för att minska återinläggningar och vårdkonsumtion, öka patientens följsamhet till läkemedel och behandling samt livskvalitet. De aktuella projekten genomförs vid vårdcentraler i Stockholmsregionen.

Doktoranden förväntas, under handledning, utföra datainsamling med enkäter och intervjuer, kritiskt analysera data med både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder, skriva rapporter och manuskript på engelska, samt presentera data på vetenskapliga konferenser samt för intressenter inom vården och till medborgare i samhället. Forskningsprogrammet kommer att utföras i en kreativ miljö med postdocs och doktorander där flera parallella projekt ger synergier till det aktuella projektet.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva 

Behörighet till denna doktorandplats

För att vara aktuell för just denna doktorandplats krävs en master- eller magisterexamen (eller motsvarande enligt kraven på grundläggande behörighet ovan) inom medicin, vårdvetenskap, folkhälsovetenskap eller hälsoinformatik.

Erfarenhet av att arbeta med äldre och kroniskt sjuka samt intresse för att arbeta med digitala applikationer är meriterande. Klinisk erfarenhet från primärvården och forskningserfarenhet är starkt meriterande.

Färdigheter och personliga egenskaper
Den sökande ska ha god samarbetsförmåga då samverkan med annan personal, medarbetare och partners som arbetar med projektet är en förutsättning för projektets genomförande. Detta innefattar kommunikation och samordning mellan forskargruppen och deltagare i forskningsstudien (patienter och personal).

Den sökande måste kunna planera och koordinera sitt arbete för att utföra de tilldelade uppgifterna. Sökanden måste kunna kommunicera flytande, både muntligt och skriftligt, på svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid/Deltid
Sysselsättningsgrad 50-100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-1389/2018
Kontakt
  • Mia Flink, forskargruppsledare, maria.flink@ki.se
  • Mirjam Ekstedt, forskargru@ppsledare, mirjam.ekstedt@ki.se
Facklig företrädare
  • Hannele Moisio, SACO, 08-524 83622, hannele.moisio@ki.se
  • Marcus Stjernström, OFR, 08-524 800 00, marcus.stjernstrom@ki.se
Publicerat 2018-03-13
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tillbaka till lediga jobb