Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05 och är placerad vid Institutionen NVS. För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Forskargruppen har lång erfarenhet av lung-allergiforskning inom barnsjukvård och i normal befolkning. Gruppen är tvärvetenskaplig och består av forskande genetiker, barnläkare, ST-läkare, barnsjuksköterskor och barnmorskor, samt ett omfattande nationellt/internationellt nätverk. PreventADALL är ett svenskt-norskt projekt där doktoranden även kommer etablera samarbete och lärande med en forskargrupp vid Oslo Universitet. Doktoranden kommer att verka vid enheten för klinisk pediatrik vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, KI i Solna. Forskargruppen har en klinisk förankring vid lung-allergimottagningen, Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Allergisjukdomar är ett allvarligt problem, särskilt hos barn. Sjukdomsförloppet hos små barn startar vanligen med atopiskt eksem tillsammans med födoämnesöverkänslighet, följt av IgE-sensibilisering, allergisk rinit och astma. I studien PreventADALL undersöker vi om enkla åtgärder kan hindra allergiutveckling. Vår hypotes är att det är möjligt att minska eksem och allergier genom att stärka hudbarriären med skyddande mjukgörande behandling och med tidig födoämnesintroduktion. En tidigare studie visar att introduktion av jordnöt i kosten under barnets första levnadsår kan minska risken för jordnötsallergi hos barn med eksem och äggallergi. Det är däremot oklart om tidiga smakportioner med basfödoämnen, så som mjölk, ägg, och vete ökar toleransen och därmed skyddar mot allergi hos friska barn.

I kombination med förebyggande åtgärder studerar vi risker och prediktorer för allergisjukdom under graviditet, vid födsel och under de första levnadsåren. Vi undersöker hur kvinnors hälsa och psykosociala stress under graviditet kan påverka barnets hälsa och risken för allergiutveckling. Markörer för stress har insamlats under graviditet i form av salivkortisol och självrapporterad stress. Vidare har vi studerat det nyfödda barnets lungfunktion. Vi önskar nu studera faktorer såsom mammans stress före och efter födsel och barnets lungfunktion i relation till astmautveckling upp till 3 års ålder.

PreventADALL är en longitudinell födelsekohort med randomiserad kontrollerad faktoriell designad intervention (hudbehandling och tidig smakintroduktion) som inkluderar 2397 mor-barn par. Från graviditetsvecka 18 och från barnets födsel och vid 3, 6, 12 och 24 månaders ålder har vi samlat information om hälsa, socio-ekonomi, livsstil, upplevd stress och biologiska markörer i saliv, urin och blodprov.

Doktoranden förväntas arbeta med insamling av data tillsammans med läkare och sjuksköterskor och under handledning sammanställa och analysera data med fokus på astmautveckling upp till att barnen blir 3 år gamla. Doktoranden kommer att erbjudas att forska i en aktiv och växande forskargrupp som arbetar med att tillgodose lärande och personlig utveckling för doktoranden. I forskargruppen pågår 3 doktorandprojekt varav ett i forskarskolan i vårdvetenskap. Doktoranden kommer att erbjudas lärande genom internationellt utbyte av kunskap. 

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Eftersom doktoranden kommer att medverka vid kliniska uppföljningar av barn som ingår i studien i Stockholm bör doktoranden ha goda kunskaper i svenska.

Färdigheter och personliga egenskaper
Ange färdigheter och personliga egenskaper som är nödvändiga eller önskvärda/meriterande för den aktuella doktorandplatsen. Det bör framgå vad som är krav och vad som endast är meriterande.

Personliga färdigheter som värdesätts är samarbetsförmåga, Du bör vara analytisk och strukturerad. Vilja och motivation att lära sig att forska är ett krav, liksom goda muntliga och skriftliga språkkunskaper i engelska och svenska. Har du tidigare arbetat i forskningsprojekt är det en merit.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5932/2017
Kontakt
  • Björn Nordlund, Universitetsadjunkt, adj, bjorn.nordlund@ki.se, 070-323 44 14
  • Anna-Maria Loimi, Samordnare FiV, anna-maria.loimi@ki.se, 08-524 864 36
  • Mona Hellstadius, Personalansvarig, mona.hellstadius@ki.se, 08-524 868 14
Facklig företrädare
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb