Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05 placerad vid Institutionen för NVS. För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Doktoranden kommer att registreras vid avdelningen för innovativ vård, institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) men kommer också att verka i forskargruppen för masspektrometribaserad cancerproteomik vid Science for Life laboratoriet/institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

Avdelningen för innovativ vård med cirka 20 medarbetare, fokuserar på att utföra högkvalitativ vårdvetenskaplig forskning genom multidisciplinära samarbeten och på att förbättra överföringen av forskningsresultat till praktik genom att koppla samman forskning, utbildning och praktik. Ett vanligt fokus för forskare i vår grupp har varit att studera erfarenheter av olika aspekter av cancer, hiv och andra potentiellt livshotande, ofta långvariga, tillstånd genom hela sjukdomspanoramat, från risk via diagnos och behandling till palliativ vård och vård i livets slut.

Forskargruppen för masspektrometribaserad cancerproteomik utvecklar och använder proteomikmetoder för att förbättra individbaserad cancerbehandling. Proteomik är ett forskningsfält som strävar efter att studera övergripande förändringar i ett proteom, till exempel för att utröna vilka proteiner som har betydelse för hur en patient kommer att svara på en behandling. Vi är för närvarande engagerade i metodutvecklingsprojekt för att förbättra vävnads- och plasmaproteomik som kommer att användas för biomarkörsforskning för att upptäcka och validera prediktiva markörer.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Sen diagnos är en av de huvudsakliga anledningarna till hög lungcancermortalitet. Nya transdisciplinära och innovativa ansatser behövs för att förbättra tidig diagnos av lungcancer. I detta projekt använder vi en innovativ design för att integrera omvårdnad, translationell (biobehavioural) och omikforskning i en strävan att främja tidig diagnos av lungcancer. I tidigare faser av detta projekt har vi utvecklat ett nytt läsplattebaserat interaktivt frågeformulär baserat på kvalitativa intervjudata från patienter som utreddes för misstänkt lungcancer. Frågeformuläret syftar till att analysera tidiga symptom som är potentiellt relaterade till lungcancer. Vi har sedan använt frågeformuläret för att samla in ett populationsbaserat datamaterial från en ny kohort människor som var under utredning för misstänkt lungcancer (n~700). Parallellt med enkätdata samplade vi in plasmaprover från samma patienter för att möjliggöra forskning där data om den upplevda och den biologiska kroppen kopplas samman för att uppnå tidigare lungcancerdiagnos. Det kombinerade datamaterialet med molekylära profiler och patientrapporterad data kommer också att kunna användas i försök att skapa ny kunskap om symptom och hantering av symptom och för att upptäcka markörer för att följa behandlingsutfall samt öka kunskapen om de biologiska mekanismer som ligger bakom vanliga symptom. Fördjupad kunskap om symptom relaterade till tidig lungcancer kan leda till bättre möjligheter att ställa diagnos i tidigare sjukdomsstadier med kortare tid till botande eller palliativ behandling och på så sätt leda till reducerat obehag för patienter och deras familjer.

Till detta projekt söker vi nu en högt motiverad doktorand med en bakgrund i vård och livsvetenskaper eller med bakgrund i livsvetenskaper och intresse för dess koppling till vårdvetenskap. Projektet innefattar laboratoriebaserad analys av plasmamarkörer både med globala metoder och riktad analys med antikropps- eller masspektrometribaserade metoder. Avsedda forskningsuppgifter innefattar också dataanalys av patientrapporterade symptomdata och insamlade kliniska och biomarkörsdata från kohorten. Resultaten kommer att presenteras i vetenskapliga publikationer och vid konferenser varför färdigheter i vetenskapligt skrivande och kommunikation är viktiga.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Vidare söker vi dig som har:

 • Dubbel bakgrund i omvårdnad (eller annan relevant vårdvetenskap) och livsvetenskaper; alternativt bakgrund i livsvetenskaper med ett starkt, helst dokumenterat, intresse kring dess koppling till vårdvetenskap.
 • Erfarenhet av laboratoriearbete och intresse för bioinformatik
 • Erfarenhet av/villighet att lära om design, datainsamling och analys av studier som inkluderar utfallsvariabler genererade ur patientrapporterade data och biomarksdata
 • Mycket goda engelskakunskaper i tal och skrift.


Färdigheter och personliga egenskaper 

Nödvändiga

 • Dokumenterade samarbets- och undervisningsförmågor
 • Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
 • Utmärkt kommunikativ förmåga
 • Utmärkt analytisk skicklighet

Önskvärda/meriterande

 • Erfarenhet från translationell eller multidisciplinär forskning
 • Kunskaper i statistik och bioinformatik
 • Erfarenheter från undervisning och kommunikation

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5933/2017
Kontakt
 • Lars E Eriksson, Universitetslektor, lars.eriksson@ki.se, 08-524 838 31
 • Anna-Maria Loimi, Samordnare FiV, anna-maria.loimi@ki.se, 08-524 864 36
 • Mona Hellstadius, Personalansvarig, mona.hellstadius@ki.se, 08-524 868 14
Facklig företrädare
 • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
 • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb