Karolinska Institutet, Institutionen NVS

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05 och är placerad vid Institutionen för NVS. För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Gruppen består av forskare, doktorander, biostatistiker, forskningssjuksköterska och projektadministratör och tillhör Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK). Vi är totalt 14 medlemmar i gruppen. Arbetsmiljön är stimulerande, aktiv och kreativ. Kontoret delas med en annan forskargrupp som vi samarbetar med, vilket gör att vi är ett större antal personer på arbetsplatsen dagligen. Gruppen studerar på olika sätt patient-rapporterade utfallsmått som hälsorelaterad livskvalitet och symtom samt viktutveckling och psykologiska aspekter hos patienter med cancer i matstrupen och deras närmaste familjemedlemmar. Samarbetet inom gruppen och arbetsplatsen är välfungerande likaså samarbetet med andra forskare, nationellt och internationellt. Vi arbetar välorganiserat, har ett strukturerat doktorandprogram och en aktiv seminarieverksamhet, artikelklubb och metodklubb. Vi bedriver egna forskarutbildningskurser. Vid den senaste externa granskningen av forskningens kvalitet vid Karolinska Institutet (”ERA2010”) fick vi högsta betyg (”Outstanding”) inom området cancerforskning. Du kan läsa mer om oss på hemsidan http://ki.se/mmk/kirurgisk-vardvetenskap  

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Det övergripande syftet med detta forskarutbildningsprojekt är att förbättra livssituationen hos patienter som opererats för matstrupscancer och deras familjemedlemmar. För att nå detta syfte har vi ställt 4 specifika frågeställningar:

 1. Påverkar ålder, kön och utbildningsnivå hos närmaste familjemedlemmar såväl som patienternas tumörstadium livskvaliteten hos närmaste familjemedlemmar (kvantitativ studie);
 2. Påverkar emotionellt och praktiskt stöd från sociala nätverk till nära familjemedlemmar deras känsla av påfrestning på livet (kvantitativ studie);

III. Påverkar optimistisk personlighet hos närmaste familjemedlemmar patientens ångest och depression och rädsla för återfall av sjukdomen (kvantitativ studie);

 1. Hur är det att vara en nära familjemedlem till en patient med matstrupscancer och vilka är de viktigaste behoven av stöd från vården (kvalitativ studie).

Projektet baseras på en stor pågående nationsomfattande kohortstudie som har som målsättning att inkludera minst 400 patienter.

Doktoranden i detta projekt kommer ansvara för projektets fältarbete, skriva detaljerade studieprotokoll, intervjua familjemedlemmar, analysera data, skriva manuskriptutkast och bidra till att färdigställa artiklarna. Vidare förväntas doktoranden att delta i de gemensamma aktiviteterna, bidra till den goda gemenskapen vi har i gruppen och bistå som mentor under sin senare del i utbildningen för nya doktorander i gruppen.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Utmärkta språkkunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska är ett krav. Alla intervjuer och annan datainsamling sker på svenska och därför förutsätts sökande vara svensktalande. Engelska är det huvudsakliga språket inom gruppen eftersom flera medlemmar kommer från andra länder än Sverige.

Färdigheter och personliga egenskaper
Sjuksköterskeutbildning eller motsvarande medicinsk universitetsutbildning är ett krav. Tidigare erfarenhet av matstrupcancerpatienter är meriterande. Erfarenheter av patientintervjuer i forskningssyfte är mycket meriterande. Som intervjuare är det en förutsättning att man inte påverkar patienten i sina svar under intervjun. Det är viktigt att patientintervjuerna sker på ett vänligt, strukturerat och effektivt sätt. Vi ställer höga krav på social kompetens.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5939/2017
Kontakt
 • Pernilla Lagergren, Professor, 08-517 759 84, pernilla.lagergren@ki.se
 • Anna-Maria Loimi, Samordnare FiV, 08-524 864 36, anna-maria.loimi@ki.se
 • Mona Hellstadius, Personalansvarig,, 08-524 868 14, mona.hellstadius@ki.se
Facklig företrädare
 • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
 • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb