Karolinska Institutet, Institutionen NVS

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05 och är placerad vid Institutionen för NVS. För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Avdelning
Sektionen för fysioterapi tillhör institutionen för NVS och har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning inom fysioterapi (tidigare sjukgymnastik). Utbildning bedrivs på grund-, avancerad och forskarnivå. Sektionen har ett 40- tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander. Sektionen befinner sig i en expansiv fas vad gäller såväl utbildning som forskning.

Forskargruppen
Doktorandtjänsten är placerad i Agneta Ståhles forskargrupp vid sektionen för fysioterapi. Forskningsfokus i denna forskargrupp är på den fysiska aktivitetens och träningens betydelse för hälsa och funktion i såväl preventivt som rehabiliterande syfte vid funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom i alla åldrar.

I forskningen ingår att utvärdera effekter av olika fysioterapeutiska insatser som förbättrar funktion, hälsorelaterad livskvalitet och som ökar den fysiska aktivitetsnivån i vardagen, samt att utveckla evidensbaserade träningsprogram och bestämma prediktorer för utfall och framtida hälsa.

Inom gruppen bedrivs även implementeringsforskning.

Forskningen spänner över såväl prevention som behandling inom en rad olika områden såsom: äldres hälsa och funktion, pre- och postoperativ andningsvård och mobilisering, militärmedicin, rehabilitering efter ryggmärgsskada, interventioner vid nedsatt lungfunktion på grund av restriktiva eller obstruktiva sjukdomar.

I forskargruppen ingår seniora och juniora forskare, post-doc, doktorander och magisterstudenterna.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Stark evidens finns för att fysisk aktivitet och träning har positiva effekter på hälsa och livskvalitet hos personer med kronisk sjukdom, men inte alla som är i behov av att förändra sin fysiska aktivitetsnivå nås av detta. Att kunna erbjuda individanpassad evidensbaserad träning med modern teknik (e-hälsa) för hemmabruk är ett alternativ som kan leda till att fler personer med kronisk sjukdom är regelbundet fysiskt aktiva.

Målsättningen med projekt är att undersöka vad som är de hindrande och de underlättande faktorerna för att vara fysiskt aktiv/ägna sig åt fysisk träning hos personer med kronisk sjukdom; i detta skede personer med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller kronisk hjärtsvikt. Därefter utveckla och utvärdera ett e-hälsokoncept med en träningsmodul för hemmabruk för personer med kronisk sjukdom.

Arbetsuppgifterna för doktoranden är både av vetenskaplig och administrativ karaktär och kommer innebära omväxlande uppgifter som ställer krav på noggrannhet, flexibilitet, god samarbetsförmåga och planeringsförmåga. Doktoranden kommer att assistera projektledaren gällande planering, samordning och genomförande av projektets praktiska uppgifter, ha en central roll i datainsamling och analys (både inom kvalitativ som kvantitativ metodik). Doktoranden kommer ha en framträdande roll vid framtagande och utvecklandet av e-hälsakonceptet med träningsmodul. Det förväntas att doktoranden sprider forskningsresultat genom både skriftliga publikationer i vetenskapliga tidskrifter och via presentationer på nationella och internationella konferenser. Doktorandtjänsten innefattar även deltagande i forskarutbildningskurser om minst 30 Hp, inkluderande aktivt deltagande vid seminarier och journal clubs.  

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Utöver kraven på grundläggande och särskild behörighet krävs följande:

 • Goda kunskaper om fysisk aktivitet och träning vid kronisk sjukdom, företrädelsevis inom kroniskt obstruktiv sjukdom och/eller kronisk hjärtsvikt.
 • Flytande svenska i tal och skrift

Följande kvalifikationer är meriterande:

 • Utbildning inom hälso- och sjukvård; Fysioterapi/sjukgymnastik
 • Tidigare erfarenhet av arbete med e-hälsa
 • Klinisk erfarenhet av arbete med personer som har kroniskt obstruktiv lungsjukdom och/eller kronisk hjärtsvikt.
 • Tidigare erfarenhet av arbete med kvalitativ och kvantitativ forskningsmetodik

Färdigheter och personliga egenskaper
En förutsättning är att doktoranden har en god samarbetsförmåga, planeringsförmåga, initiativförmåga, social kompetens och god strukturell förmåga. Doktoranden ska ha ett stort intresse för den forskning som projektet avser att studera om. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. 

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5940/2017
Kontakt
 • Alexandra Halvarsson Universitetsadjunkt, alexandra.halvarsson@ki.se
 • Anna-Maria Loimi, Samordnare, 08-524 864 36, anna-maria.loimi@ki.se
 • Mona Hellstadius, Personalansvarig, 08-524 868 14, mona.hellstadius@ki.se
Facklig företrädare
 • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
 • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb