Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet,
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05 och är placerad vid Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS). För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Doktorandplatsen är placerad vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa som bedriver forskning på såväl kliniska som grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Institutionen är indelad i tio avdelningar, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bland annat på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Avdelningen för Barnonkologi och barnhematologi är en välrenommerad forskningsenhet som består av flera forskargrupper som alla arbetar med studier av barncancer och blodsjukdomar. Tjänsten är förankrad i forskargruppen.

Vårdvetenskaplig barncancerforskning. Den aktuella forskargruppen fokuserar på studier inom följande temaområden: Interkulturell vård & klinisk etik; Barnet och familjen inom palliativ vård samt Psykologisk och socioekonomisk barncancerforskning. För mer information om forskargruppen, se http://ki.se/kbh/vardvetenskaplig-barncancerforskning.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Forskarutbildningsprojektet syftar till att utforska hälso-och sjukvårdspersonalens erfarenheter av moralisk stress och deras uppfattning om det etiska klimatet i nordisk barncancervård. Projektet startar med processen att översätta och kulturellt anpassa den engelska översättningen av den svenska versionen av ett frågeformulär till de nordiska språken/kontexten enligt etablerade metoder. De svenska, norska och danska versionerna är klara (2017) och studenten kommer att vara inblandad i processen med de finska och isländska versionerna. En fokusgruppsintervju per språk kommer genomföras av doktorand och nationell samordnare för att jämföra ordval och formuleringar i olika översättningar och en granskningsgrupp kommer därefter att syntesisera versionerna. Individuella kognitiva intervjuer kommer att genomföras av doktoranden med målgruppen för att testa frågeformulärets besvararvänlighet. Därefter kommer hälso- och sjukvårdspersonal (läkare, sjuksköterskor och barn- och undersköterskor) vid barnonkologiska centra i Finland och Island inbjudas att besvara frågeformuläret på respektive språk. Datainsamlingen kommer att utföras av doktoranden i samarbete med nationella samordnare vid en bestämd tidpunkt (möte/utbildning). Datainsamlingen i Sverige är slutförd med en svarsfrekvens på drygt 89 % och datainsamling i Norge och Danmark genomförs 2018. Doktoranden kommer, under handledning, att genomföra analysen av data från samtliga nordiska länder i ett dataprogram för statistisk analys (SPSS) som omfattar beskrivande statistik och icke-parametrisk analys av skillnader mellan grupper (kön, professioner, länder osv).

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Projektet kräver även att sökande talar och skriver flytande finska för att möjliggöra arbetet med frågeformuläret och datainsamlingen. Det är även en fördel om sökande talar och skriver svenska (och isländska).

Magisterexamen med huvudämne omvårdnad (med inriktning barn och ungdom) eller annat för projektet relevant ämne eller metod kommer att vara särskilt meriterande

Färdigheter och personliga egenskaper
God samarbetsförmåga och social kompetens är en förutsättning för den aktuella doktorandplatsen eftersom samverkan med nationella samordnare och kontakt med de barnonkologiska centren är avgörande i samband med datainsamling. Möjlighet/villighet att resa runt till barnonkologiska centra (i Finland) i samband med datainsamlingen är också en förutsättning.

Goda kontakter inom barnonkologin (i Finland) är meriterande.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5941/2017
Kontakt
  • Pernilla Pergert, Forskarassistent,, Pernilla.Pergert@ki.se
  • Anna-Maria Loimi, Samordnare FiV, 08-524 864 36, anna-maria.loimi@ki.se
  • Mona Hellstadius, Personalansvarig, 08-524 868 14, mona.hellstadius@ki.se
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb