Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05. För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Doktoranden kommer att arbeta både på Sektionen för fysioterapi (http://ki.se/nvs/sektionen-for-fysioterapi) och Aging Research Center (ARC; http://ki-su-arc.se/), vilka båda är sektioner vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Karolinska Institutet. ARC är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum om äldre och åldrande. Forskargruppen består av forskare med omfattande expertis inom områden som fysioterapi, geriatrisk epidemiologi, neurologi, psykologi, sociologi, farmakologi och statistik. Vi använder stora populationsbaserade studier för att undersöka förändringar av hälsan vid åldrandet ur ett medicinskt, psykologiskt och psykosocialt perspektiv. Sektionen för fysioterapi har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning inom fysioterapi (tidigare benämnt sjukgymnastik). Utbildning bedrivs på grund- (fysioterapeutprogrammet), avancerad och forskarnivå. Sektionen har ett 40-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander. Sektionen befinner sig i en expansiv fas vad gäller såväl utbildning som forskning.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Projektet kommer att omfatta både kvantitativa och kvalitativa studier och olika analytiska metoder kommer att användas. Det första delarbetet bygger på longitudinella data från en populationsbaserad studie av äldre personer. Övriga delarbeten bygger på kliniska data som kommer att samlas in med hjälp av enkäter och intervjuer. Arbetsuppgifter omfattar: bearbetning och statistisk analys av redan insamlade data (första delarbetet), arbete med att skriva etikansökan, datainsamling genom enkäter och intervjuer, kvantitativ och kvalitativ dataanalys (delarbete 2-4), samt att skriva vetenskapliga rapporter (samtliga delarbeten). Arbetet görs i samverkan med forskare vid ARC, Sektionen för fysioterapi och Sektionen för omvårdnad. 

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Den sökande måste ha magisterexamen/masterexamen med en utbildningsbakgrund i fysioterapi, arbetsterapi, medicin, omvårdnad, folkhälsa eller epidemiologi. Den sökande måste också uppvisa goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.

Färdigheter och personliga egenskaper
Den sökande förväntas ha god kommunikationsförmåga samt förmåga att samverka effektivt och arbeta produktivt med andra i ett team av forskare. Vidare förväntas den sökande vara noggrann, strukturerad och analytisk. Erfarenhet av att använda statistisk programvara som SPSS, Stata eller SAS är en merit. Likaså är det meriterande att ha erfarenhet/kunskap från populationsbaserade studier eller annan forskning, samt att ha erfarenhet av kliniskt arbete eller forskning inom geriatrik, äldreomsorg, primärvård eller annat område rörande vård/hälsofrämjande arbete för äldre personer/patienter.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5943/2017
Kontakt
  • Anna-Karin Welmer, Universitetslektor, anna-karin.welmer@ki.se, 08-690 68 66
  • Anna - Maria Loimi, Samordnare FiV, anna-maria.loimi@ki.se, 08-524 864 36
  • Mona Hellstadius, Personalansvarig,, mona.hellstadius@ki.se, 08-524 868 14
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb