Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05. För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp ”Integrativ Vård”
Världshälsorganisationen rekommenderar en form av integration mellan komplementär vård och etablerad hälso- och sjukvård som är lyhörd för patientens valfrihet liksom för säkerhets- och effektivitetsfrågor. Integrativ hälso- och sjukvård har som ambition att hälsa och välbefinnande omfattar hela människan, inklusive biologiska, psykologiska, sociala och existentiella aspekter. Syftet med forskarkonstellationen ”Integrativ Vård” är att öka den akademiska kunskapen om den integrativa vårdens möjligheter och begränsningar ur flera olika akademiska perspektiv. Forskargruppen har forskare med kompetens inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap och arbetar med kvalitativa och kvantitativa metoder integrerat.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Det övergripande syftet med doktorandprojektet är att utveckla den vårdvetenskapliga grunden för förståelse av personer med långvarig smärta, deras existentiella hälsa, lidande och vårdande och eventuella implikationer för genomisk hållbarhet. De föreliggande forskningsfrågorna är således hur personers upplevelse av existentiell hälsa utvecklas över tid och betydelsen av olika vårdmiljöer som mer eller mindre betonar existentiella aspekter i sina vårdprogram. Frågan gäller även om uttryck av existentiell hälsa vid långvarig smärta går att mäta med validerade instrument eller genomisk hållbarhet. Doktorandens deltagande i den kliniska delen är begränsad då merparten av all rådata är inhämtad. Ur utbildningssynpunkt kommer dock doktoranden att få lärdom om den kliniska delen från andra projektmedlemmar i detta tvärdisciplinära projekt. Forskningen är unikt i sin satsning på en bred arsenal av kvalitativa och kvantitativa mått på såväl hälso- och sjukdomsstatus liksom existentiell hälsa. De två kliniska miljöerna för projektet inkluderar Smärtcentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping och Vidarkliniken utanför Stockholm.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Sökande ska vara legitimerad sjuksköterska. Önskvärd klinisk erfarenhet är från rehabilitering och multimodala behandlingsprogram med inriktning mot kroniska sjukdomar.  Tidigare studier och intresse för existentiella frågeställningar i förhållande till hälsa är meriterande. Goda språkkunskaper i engelska är ett krav eftersom viss handledning kommer att ske på engelska samt att doktoranden förutsätts deltaga och presentera forskningsresultat vid internationella vetenskapliga konferenser.  

Färdigheter och personliga egenskaper
Doktoranden bör ha visat färdigheter i att formulera sig skriftligt i uppsatsform eller motsvarande. Viss erfarenhet av forskning med både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder är önskvärt. Goda vitsord i samband med klinisk tjänstgöring och lyhördhet inför kroniska smärtpatienters behov är meriterande. 

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5945/2017
Kontakt
  • Torkel Falkenberg, Forskare, 08-524 838 68, Torkel.Falkenberg@ki.se
  • Anna-Maria Loimi, Samordnare FiV, 08-524 864 36, anna-maria.loimi@ki.se
  • Mona Hellstadius, Personalansvarig, 08-524 868 14
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb