Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05. För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Doktoranden kommer att arbeta vid Sektionen för fysioterapi (http://ki.se/nvs/sektionen-for-fysioterapi), Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), Karolinska Institutet. Sektionen för fysioterapi har som huvuduppgift att bedriva utbildning och forskning inom fysioterapi (tidigare benämnt sjukgymnastik). Utbildning bedrivs på grund- (fysioterapeutprogrammet), avancerad och forskarnivå. Sektionen har ett 40-tal medarbetare och ett 20-tal registrerade doktorander. Sektionen befinner sig i en expansiv fas vad gäller såväl utbildning som forskning.

Doktoranden kommer att arbeta i två forskargrupper vid sektionen – dels Erika Franzéns forskargrupp (http://ki.se/en/nvs/franzen-group) vilken har specifik erfarenhet av att tidigare och fortlöpande bedriva forskning inom området avancerad balansträning för flera patientgrupper, dels i Charlotte Ytterbergs forskargrupp (http://ki.se/nvs/neuroepidemiologi-och-halso-och-sjukvardsforskning) vilken huvudhandledare Sverker Johansson tillhör. I projektgruppen ingår magisterstuderande, doktorander, postdocs, juniora och seniora forskare. Gruppen har kontinuerligt möten, journal clubs, seminarier etc, vilket kommer att öka doktorandens möjligheter att lära och vidare utveckla sin skicklighet i forskning under de fyra åren.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Som doktorand i detta forskningsprojekt kommer du arbeta med ett tvärvetenskapligt projekt som spänner över flera delar – rörelse- och balansförmåga, kognitiv funktion – som bidrar till hur personer med MS kan röra sig och delta i aktiviteter. Forskningsprojektet är uppbyggt i tre delar där du som doktorand kommer vara delaktig och successivt få ta större ansvar för. I den första delen studeras gång- och balansförmåga hos personer med MS. Del två är ett co-designprojekt som syftar till att utveckla ett utmanande träningsprogram för personer med MS vilket sedan kommer att testas i forskningsprojektets tredje del där effekter av träningsprogrammet studeras. Arbetet kommer att ske i samverkan med forskare vid Sektionen för fysioterapi men även andra forskargrupper. Såväl kvantitativa som kvalitativa datainsamlings- och analysmetoder kommer att användas.  Dina arbetsuppgifter kommer att vara att rekrytera deltagare, samla in data och analysera dessa med kvalitativa och kvantitativa analysmetoder, sammanställa resultat samt skriva artiklar. Du kommer under tiden delta i såväl vetenskapliga generella kurser som specifika kurser riktade mot ditt ämnesområde. I dina arbetsuppgifter ingår också att vara delaktig i forskargruppens aktiviteter i form av möten, journal clubs, seminarier etc.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Den sökande måste ha magisterexamen/masterexamen med en utbildningsbakgrund i fysioterapi, arbetsterapi, medicin, omvårdnad eller folkhälsa. Den sökande måste också uppvisa goda kunskaper i svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.

Färdigheter och personliga egenskaper
Meriterande är om du har erfarenhet och kunskap av klinisk neurofysiologi, träningsfysiologi, och/eller rörelseanalys. Även tidigare erfarenhet av hantering av stora data-set är en merit. Det är inget krav men önskvärt och meriterande om du har erfarenhet och kunskap av sjukdomen multipel skleros eller andra neuro-inflammatoriska eller neurodegenerativa sjukdomar samt av hur man kan bistå personer med dessa sjukdomar i rehabilitering och vård. Du bör vara initiativtagande, självständig, strukturerad och kreativ. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, flexibilitet och personlig lämplighet. Du skall vara bra på att framföra dina idéer och resultat muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5946/2017
Kontakt
  • Sverker Johansson, Universitetsadjunkt, Sverker.Johansson@ki.se
  • Anna-Maria Loimi, Samordnare FiV, anna-maria.loimi@ki.se, 08-524 864 36
  • Mona Hellstadius, Personalansvarig, mona.hellstadius@ki.se, 08-524 868 14
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb