Karolinska Institutet, Institutionen för NVS

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05 placerad vid Institutionen för NVS. För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Forsknings programmet Future Care med dess forskare är verksamma vid sektionen för arbetsterapi, KI. Inom Future Care pågår forskningsprojektet ”ASSIST”, där ämnesområdena är aktivitetsvetenskap, vardagsrehabilitering och teknikanvändning. Projektet kommer att genomföras i en etablerarad forskningsmiljö där doktoranden ges möjligheter att diskutera, kritiskt reflektera sin egen och andras forskning tillsammans med andra doktorander, postdocs, seniora och juniora forskare. Forskningsgruppen är interprofessionell och består av forskare med bakgrund i arbetsterapi, omvårdnad samt med forskare från KTH och Umeå universitet. Sektionen har regelbundna doktorandseminarier och aktiviteter.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Det övergripande målet med projektet är att utveckla ny kunskap om vardagsrehabilitering inom hemtjänsten för äldre personer. Syftet är att göra det möjligt för äldre att återvända hem efter sjukhusvistelse och/eller bo hemma längre genom att utveckla, genomföra och utvärdera ett nytt program som bygger på idéer om vardagsrehabilitering (specialhemvård) där smarta produkter är en integrerad del av tjänsten (ASSIST). Inriktningen är att ge den äldre personen de möjligheter som krävs för att engagera sig i värderade aktiviteter i vardagen samt uppmuntra personens eget handlande. Digitala lösningar innefattar smarta produkter såsom en surfplatta, mobil telefon eller en dator.

Projektet har sin teoretiska och empiriska grund i hur vardagliga aktiviteter kan stödja och tillvaratar personens egna resurser och möjligheter till att vara aktiv i vardagen. Vardagsrehabilitering har ett personcentrerat fokus, är tidsbegränsat (6-12 veckor), och är inte diagnos relaterat. Vardagsrehabilitering skiljer sig från hemrehabilitering då det utförs av hemtjänstpersonal under handledning. Eftersom vardagsrehabilitering är ett relativt nytt arbetssätt, finns det bristfälliga kunskaper om dess effekter. Trotsgoda resultat i Danmark och Norge, saknas det forskning av vardagsrehabilitering i en svensk kontext. 

Tre studier är planerade i projektet med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Under projektet förväntas doktoranden självständigt bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt självständigt granska och värdera forskningsresultat samt att skriva på engelska för publikation. Under projektet förväntas att doktoranden fördjupar sina kunskaper inom vetenskapliga metoder som används inom hälsovårdsforskning och relevanta för projektet. Detta kommer att erhållas genom kursarbete i statistik, intervjuteknik och kvalitativ analys samt praktisk tillämpning av denna kunskap. Vidare kommer doktoranden att delta i möten med statistiker och delta i relevanta seminarier.

Doktorandstudierna är en del i ett pågående projekt med potential att överbrygga kliniska och vetenskapliga diskurser, tillämpa ett kritiskt tänkande samt att projektet är integrerat i en vetenskaplig miljö i nära samarbetet med olika intressenter (brukare, närstående, IT konsulter) och Enskede, Årsta, Vantör stadsdel i Stockholm.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Goda kunskaper i svenska är en förutsättning för att kunna hantera kvalitativa forskningsdata (inkl intervjua och analysera data).

Färdigheter och personliga egenskaper
Det är meriterande är att de sökande har yrkeserfarenhet från hälso- och sjukvården (exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska).

Vi ser gärna sökande med goda färdigheter i att arbeta självständigt, att vara lyhörd och har en god kommunikationsförmåga både verbalt och skriftligt.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5952/2017
Kontakt
  • Susanne Guidetti, Univeristetslektor, Susanne.Guidetti@ki.se
  • Anna-Maria Loimi, Samordnare för FiV, anna-maria.loimi@ki.se, 08-524 864 36
  • Mona Hellstadius, Personalansvarig, mona.hellstadius@ki.se, 08-524 868 14
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb