Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05. För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Forskargruppen Activity and Participation in Everyday Life (APEL) vid sektionen för arbetsterapi är del av en forskarmiljö som arbetat med vardagsaktiviteter och brukarperspektiv i relation till framförallt äldre under ett tjugotal år. Gruppen är tvärprofessionell och inkluderar förutom vårdprofessioner även exempelvis konstnärliga, pedagogiska och tekniska traditioner. Gruppen har varit särskilt aktiv i att utveckla narrativa metoder och perspektiv. Gruppen har samarbete med flera internationella forskningsmiljöer.

Gruppen är placerad på sektionen för arbetsterapi vid institutionen för neurobiologi vårdvetenskap och samhälle (NVS).

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Projektet har ambition att utveckla kunskap om berättande som redskap inom geriatrisk vård för sköra äldre. Projektet är explorativt och grundat i teoretiska resurser utvecklade av filosofen Paul Riceour och antropologen Cheryl Mattingly. Metoderna som planeras är i projektets första explorativa del inspirerade av etnografisk undersökande. I projektets andra del planeras blandade metoder.

 Projektet är ett samarbete mellan forskargruppen APEL och Stiftelsens Stockholms Sjukhem och data kommer att samlas in vid geriatrisk enhet i Stockholm. 

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Eftersom datainsamling sker på svenska är det nödvändigt att behärska svenska språket.

Färdigheter och personliga egenskaper
Följande färdigheter och meriter är meriterande för doktorandplatsen.

 • Utbildning inom vård och omsorgsområdet
 • Erfarenhet av kvalitativ forskning och pedagogisk forskning

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5947/2017
Kontakt
 • Staffan Josephsson, Professor,, staffan.josephsson@ki.se, 08-524 837 54
 • Anna-Maria Loimi, Samordnare för FiV,, anna-maria.loimi@ki.se, 08-524 864 36
 • Mona Hellstadius, Personalansvarig,, mona.hellstadius@ki.se, 08-524 868 14
Facklig företrädare
 • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
 • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
 • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tillbaka till lediga jobb