Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Enheten för klinisk epidemiologi

Institutionen för medicin, Solna, är en av de största kliniska institutionerna vid Karolinska Institutet. Institutionen är uppdelad i avdelningar som i sin tur består av en eller flera forskargrupper. Verksamheten består av forskning, forskarutbildning och grundutbildning för blivande läkare och biomedicinare. Institutionen har tre profilområden: allergi, kardiovaskulär medicin och inflammatoriska sjukdomar.

Enheten för klinisk epidemiologi
Enheten för klinisk epidemiologi har under de senaste åren vuxit kraftigt och omfattar i dagsläget ca 70 anställda, 50 anknutna forskare, två professorer, två lektorer, och är indelad i sex forskargrupper vilka arbetar med kliniskt orienterad epidemiologi inom olika sjukdoms/terapifält, t.ex. kroniska inflammationssjukdomar, hematologi, obstetrisk och perinatal epidemiologi, och farmakoepidemiologi, vanligen baserat på registerdata men även kliniska data. Förutom forskning bedriver enheten också omfattande undervisning på forskarutbildningsnivå, ffa via Forskarskolan i klinisk epidemiologi för kliniker vilken koordineras från enheten. Mycket av forskningen vid enheten sker i samarbete med kliniker från olika discipliner, ofta med samarbetspartners utanför sjukhuset, och även utanför akademin. KEP är registerhållare för ett par nationella kvalitetsregister.

Forskargruppen kring obstetrisk och perinatal epidemiologi består i nuläget av 7 doktorander, 7 postdoktorer, 5 forskarassistenter, 7 seniora forskare och 1 biostatistiker. Gruppen har ett tätt samarbete med kliniska medarbetare på Karolinska Universitetssjukhuset samt nationellt och internationellt med andra forskare inom området. Forskningen sker i form av observationella och randomiserade studier, med särskild inriktning mot riskfaktorer för negativt förlossnings- och barn-utfall. Deltagare i forskargruppen ansvarar även för Graviditetsregistret som är ett nationellt, certifierat kvalitetsregister.

Arbetsuppgifter
Vi önskar nu konsolidera och vidareutveckla forskningsaktiviteterna och det akademiska ledarskapet inom obstetrisk och perinatal klinisk epidemiologi, och därtill att skapa en tydlig samverkan med Patientområde Graviditet och Förlossning inom Tema Barn och Kvinnosjukvård på Karolinska Universitetssjukhuset.

Innehavaren av det föreslagna lektoratet bör därför ha en stark klinisk epidemiologisk forskningsverksamhet med inriktning mot perinatal forskning, samt vara kliniskt verksam och specialistkompetent i obstetrik och gynekologi.

I arbetsuppgifterna bör även ingå administration av den omfattande infrastruktur som byggts upp i samverkan med tex Stockholms läns landsting och perinatala kvalitetsregister. Därtill ingår undervisning på såväl grund- som forskarutbildningsnivå, särskilt inom ramen för enhetens program av forskarskolekurser. Innehavaren av anställningen förväntas leda detta arbete och kombinera forskning med klinisk verksamhet på Tema Barn och Kvinnosjukvård, Karolinska Universitetssjukhuset. Innehavaren förväntas också ta aktiv del i forskarutbildning vid Enheten för klinisk epidemiologi, i enhetens ledning, samt som del i den kliniska verksamheten även i undervisning inom läkarprogrammet.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat såväl vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I grundläggande behörighet ingår doktorsexamen. En universitetslektor ska i normalfallet ha kompetens motsvarande docentnivå vid KI.

Sökande av den utlysta anställningen ska kunna uppvisa utbildning och vetenskaplig excellens inom tillämpad klinisk epidemiologi, ffa observationell forskning baserad på kliniska och andra registerdata, såsom de som finns i Sverige och delvis i övriga nordiska länder, och med frågeställningar av tydlig klinisk relevans. Sökande bör därtill kunna demonstrera förmåga att agera metodologisk expert inom ramen för olika samarbeten.

Sökande måste kunna dokumentera publikationer internationellt välrenommerade tidskrifter under den senaste femårsperioden, och vara eller ha tydlig potential att bli internationellt ledande i fältet. Sökande måste som huvudsökande uppbära eller under de senaste fem åren ha uppburit stöd från nationella eller internationella forskningsfinansiärer, erhållet i öppen konkurrens, och ha stor potential att även fortsättningsvis uppbära sådant stöd inom området.

Sökande måste kunna uppvisa en tydligt ökande forskningsaktivitet och forskningsfinansiering under de senaste fem åren, och förväntas leda en forskargrupp. Eftersom den tilltänkta anställningen handlar om att utveckla ett forskningsområde och framtida ledarskap vid enheten kommer personliga meriter som samarbetsförmåga att väga tungt.

Specialistkompetens krävs inom obstetrik och gynekologi.

Bedömningsgrunder
Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: vetenskaplig skicklighet (3), pedagogisk skicklighet (2), klinisk skicklighet (1), lednings-, utvecklings- och samverkansskicklighet (2).

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på engelska: curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning, redovisade i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj (http://ki.se/qualificationsportfolio).

Granskning av meriter kommer att ske av externa sakkunniga på engelska. Av den anledningen skall alla bifogade handlingar vara skrivna på engelska.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-3370/2017
Kontakt
  • Johan Askling, professor, 08-517 793 21, johan.askling@ki.se
Facklig företrädare
  • Lars Ährlund-Richter, SACO, 08-517 734 50, lars.ahrlund@ki.se
Publicerat 2017-09-19
Sista ansökningsdag 2017-10-17

Tillbaka till lediga jobb