Karolinska Institutet,

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till Campus Flemingsberg i anslutning till Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Verksamhet finns även vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och på Campusområdet i Solna. Det finns 14 enheter vid CLINTEC. Verksamheten omfattar klinisk forskning, utbildning och utveckling.

Vi arbetar i en internationell och mångkulturell miljö med grundutbildningsstudenter, forskarstuderande, utbytesstudenter inom ERASMUS-programmet, postdoktorala forskare, lärare och forskare vid Karolinska Institutet samt organisationer med gemensamma visioner om excellens i forskning, utbildning och utveckling.
CLINTEC har c:a 180 personer anställda, samt c:a 200 forskarstuderande och 400 anknutna forskare och lärare.

EUSCREEN är ett EU projekt med syfte att implementera väldokumenterade metoder för tidig hörsel- och synscreening inom EU där detta idag inte finns. Hörselscreening av nyfödda innebär att en medfödd hörselnedsättning kan upptäckas de första dagarna i livet. Detta är av stor betydelse då hörselnedsättning signifikant påverkar tal- och språkutveckling med långtgående effekter på kommunikationsförmåga, utbildning och socio-ekonomisk utveckling (Davis et al, 1997). Hörselscreening av nyfödda är infört i de flesta länder inom EU men med stora olikheter avseende testprotokoll, testmetoder, utförare, täckningsgrad, uppföljning och finansiering. Det gör det svårt att veta vilket program som kan rekommenderas till länder där generell hörselscreening ännu inte har införts. Det saknas även kunskap om kostnadseffektiviteten med olika program och nyttan/kostnaden av tidig hörselscreening på lång sikt (Colgan et al., Review 2012).

Forskargrupp
EUSCREEN är ett multicenter EU-projekt för “Implementation of cost-optimized childhood vision and hearing screening programs in middle- income countries in Europe.” med Karolinska Institutet (CLINTEC) som partner och koordinerat från Erasmus MC, Rotterdam NL. Projektet består av 6 delprojekt, sk work package WP, med respektive ansvarig forskare. Inom projektet finns redan flera doktorander vid Erasmus MC och vid universiteten i Redding och Sheffield. Projektgruppens medlemmar finns i Erasmus MC, Redding och Sheffield, UK, Tirana, Albanien samt Cluj, Rumänien.

Stella är namnet på en grupp forskare som forskar och arbetar inom hörselnedsättning/dövhet hos barn. Gruppen består av 3 professorer, 6 seniora forskare och 4 doktorander. STELLA tillhör enheten för öron-näs- och halssjukdomar (ÖNH) inom Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska institutet och leds av Professor Lars-Olaf Cardell. Enheten har för närvarande 40 seniora forskare och 33 doktorander inom olika delar av området.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
KI´s del i EUSCREEN är att analysera det aktuella utbudet av hörselscreening för nyfödda inom EU samt resultatet av screeningen i enlighet med WHO´s principer för screening (Wilson and Junger, 1968). Fokus ligger på vilka faktorer som leder till framgångsrika och bestående program givet olika förutsättningar (socioekonomiska, geografiska, organisatoriska) där olika screening protokoll tagits fram och implementerats. Resultatet av denna analys skall användas för framtagande av en beslutsanalytisk och kostnadseffektivitets modell som kan hjälpa hälsovårdsansvariga och beslutsfattare vid införande avhörselscreening för nyfödda. Motsvarande analys kommer att göras avseende tidig synscreening av forskare i England och Holland.

Ett frågeformulär kommer att fyllas i av respektive lands företrädare och data lagras i en databas vid Erasmus MC Rotterdam, NL. Den aktuella uppgiften är att analysera dessa data avseende val av testmetoder, utförare, testprotokoll, täckningsgrad, uppföljning och finansiering. Tillförlitligheten av uppgifterna skall också bedömas vilket kan innebära direkt kontakt med uppgiftslämnare och med projektgruppen vid Erasmus MC. Analysen skall fokusera på det mest effektiva screening protokollet med hänsyn till geografiska och socioekonomiska förhållanden. Resultatet av denna sammanställning och analys skall användas för utarbetande av ett TOOLKIT för implementering av hörselscreening i länder där detta inte existerar (annan del av projektet). Den här aktuella delen av projektet bör leverera resultat inom 24 månader, men hela projektet omfattar 48 månader.

Doktoranden förväntas arbeta med att sammanställa, validera och analysera svaren i de insamlade frågeformulären. Syftet är att analysera de screeningmetoder som används idag dels utifrån vilka parametrar som bidrar till en framgångsrik screening och uppföljning samt dels ur ett kostnadsperspektiv. Detta innebär förutom arbete med databasen, uppföljning och komplettering av information. Arbetet sker i samarbete med övriga doktorander samt seniora forskare inom EUSCREEN projektet. Huvudhandledare är Inger Uhlén, projektansvarig för EUSCREEN/KI.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Färdigheter och personliga egenskaper
Sökande ska ha ett intresse av hälsovård för barn och gärna inom hörselområdet. Den sökande ska ha en examen, gärna inom audiologi med erfarenhet inom barnhörselvård och screening, alternativt annan medicinsk, hälsovetenskaplig eller beteendevetenskaplig bakgrund. Intresse för utformande och utvärdering av kliniska och epidemiologiska studier samt arbete med registerbaserade data är en stor fördel. Tidigare erfarenhet/kunskap av medicinska/ epidemiologiska statistiska metoder är en fördel men absolut inget krav.

Sökande ska kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ, ha god samarbetsförmåga samt kunna uttrycka sig på engelska i tal och skrift. Vidare ska den sökande ha en förmåga att presentera resultat vid vetenskapliga sammankomster och i vetenskapliga tidskrifter ingår som en del i forskarutbildningen.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Huddinge
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2692/2017
Kontakt
  • Inger Uhlén, Överläkare/Dr med sci/MD/PhD, +46 73 966 1649
Facklig företrädare
  • Emilie Hultin, SACO, 08-585 811 68, emilie.hultin@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Monika Armuand, 0760-50 23 42
Publicerat 2017-07-03
Sista ansökningsdag 2017-07-31

Tillbaka till lediga jobb