Karolinska Institutet,

Karolinska Institutet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) är en institution med stark inriktning mot grundforskning. Forskargrupperna är organiserade efter två tematiska program; Utvecklings- och Stamcellsbiologi och Cellbiologi. CMB bedriver forskning och undervisning inom cellbiologi, molekylärbiologi, utvecklingsbiologi, stamcellsbiologi, cancer och infektionsbiologi.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Projektet leds av Rickard Sandberg, vars grupp fokuserar på att förstå de molekylära mekanismer som reglerar uttryck av gener, med hjälp av genomisk metodik, såsom RNA sekvensering av stort antal enskilda celler, samt bioinformatiska metoder.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Syftet med projektet är att forskarutbilda en doktorand med inriktning att modellera transkription utifrån ett stort antal molekylära profiler av enskilda celler. I detta ingår att kombinera genomisk information, matematisk modellering av stokastiska processer (tex transkription), och att implementera metoder för att anpassa mätdata till modeller. Målet med denna analys är att förbättra vår grundläggande förståelse för hur vår arvsmassa är reglerad. Vi hoppas även kunna använda denna metodik för att kraftfullt förbättra förståelsen för hur genetisk variation påverkar genuttryck. Doktoranden kommer att lära sig och använda en rad olika metoder inom bioinformatik, genomik, statistisk analys, optimeringslära samt molekylärbiologi i Sandbergs grupp. Doktoranden kommer att exponeras för båda våtlabbsmiljöer samt data-analys då bägge finns inom Sandbergs grupp.

Handledning
Doktoranden kommer att vara aktiv medlem i Sandbergs grupp. Utöver daglig handledning vad det gäller laboratoriearbetet, kommer planeringsmöten med handledaren att ske med jämna mellanrum, den exakta frekvensen beror på processen i projektet.  Doktoranden kommer även få återkoppling från alla medarbetare vid återkommande gruppmöten.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker en mycket motiverad person med ett passionerat intresse för biologi och matematik. Tjänsten kräver förmåga att hantera och analysera komplexa genomiska data med bioinformatisk metodik, framförallt genom modellering av stokastiska processer och genregulatoriska system. Erfarenhet av matematik, stokastisk modellering samt analys av allelkänslig RNA sekvenserings från enskilda celler är en stark merit.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Doktorandplats
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2178/2017
Kontakt
  • Rickard Sandberg, professor, Rickard.Sandberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
  • Elisabeth Valenzuela, SEKO, 08-524 863 53, elisabeth.valenzuela@ki.se
Publicerat 2017-05-03
Sista ansökningsdag 2017-05-24

Tillbaka till lediga jobb