Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 490 miljoner år 2018, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05 och är placerad vid Institutionen för NVS. För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Doktoranden kommer att verka vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Forskarutbildningen vid institutionen är omfattande med cirka 140 formellt registrerade doktorander. Institutionens forskning omfattar både kliniska och grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Doktorandens fysiska arbetsplats (undantaget perioderna där doktoranden kommer att samla in data och går kurser) kommer att vara vid avdelningen för reproduktiv hälsa där även barnmorskeutbildningen bedrivs. Du kommer att verka i forskargruppen IPISTOSS (Immediate Parent-Infant Skin-To-Skin Study) kring det föreslagna projektet. Gruppen är en multidisciplinär forskargrupp där det finns barnmorske-, vårdvetenskaplig, neonatologisk-, klinisk, preklinisk och psykologisk kompetens. Gruppmedlemmarna befinner sig vid olika stegen av sin karriär. Forskargruppen har ett stort nationellt och internationellt nätverk där forskare med olika professionella bakgrund ingår.  

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Prematur förlossning är ett stort globalt problem. Det föds ca 15 miljoner barn före 37 fullgångna graviditetsveckor varje år. Därtill tillkommer ca 5 miljoner barn med låg födelsevikt. I Sverige föds varje år 6% av alla barn för tidigt. Prematur födsel är förknippat med ökad sjuklighet hos det nyfödda barnet. Därför viktigt att man utvecklar nya behandlingssätt: Hud-mot-hud kontakt (hmh) mellan förälder och måttligt förtidigt födda barn och som uppnått klinisk stabilitet har visat sig ge flera goda effekter på barns hälsa och utveckling, på amning samt på föräldrars välbefinnande. Däremot saknas det evidens om hmh är säkert och har motsvarande effekter hos mycket för tidigt födda ännu inte kliniskt stabiliserade barn. Även om våra preliminära resultat är positiva, saknas stark vetenskaplig evidens angående omedelbar start av hmh för denna grupp. Huvudsyftet är att i en större studie kartlägga effekter av hmh omedelbart vid förlossningen av det mycket för tidigt födda barnet i jämförelse med den traditionella vården i kuvös eller värmesäng. Specifikt vill vi undersöka om ”omedelbar hmh” påverkar 1) föräldrarnas subjektiva upplevelser av vården och interventionen samt deras mentala hälsa; 2) amningsutfall; 3) mor-barn parets hormonella samspel, 4) mor-barn interaktion och kommunikation och 5) barnets hälsa och emotionella och neurologiska utveckling. Studien är en randomiserad kontrollerad multicenterstudie som kommer att genomföras i Stockholm, Sverige och i Stavanger, Norge. 150 barn inom graviditetsveckorna 28+0–32+6 kommer att ingå i studien. De kommer att randomiseras till att antingen få omedelbar hmh med föräldern (Interventionsgruppen) eller till att erhålla traditionell vård (Kontrollgruppen). Analys av data kommer att ske genom jämförande och regressions-analyser samt mer avancerade statistiska modeller (multilevel modeling, path analyses) och en innehållsanalys. Projektet har fått forskningsmedel från Vetenskapsrådet och Strategiska Forskningsområde Vård (SFO-V) vid KI.

Som doktorand förväntas du att rekrytera familjer (dvs studiedeltagare) vid en eller två neonatala enheter i Stockholm. Du kommer att bland annat koordinera forskningsprojektet, mata in, hantera och analysera insamlade data och sammanställa och publicera resultat tillsammans med andra gruppmedlemmar och handledare. Du kommer att lära dig och arbeta med olika forsknings – och analysmetoder (kvantitativ och kvalitativ design och analys). 

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker en talangfull och mycket motiverad student, gärna med en magister examen inom medicin, vårdvetenskap, reproduktiv hälsa och/eller psykologi. Kandidaten vi söker ska ha ett brinnande intresse för forskning. Kandidaten måste ha en god samarbets- och kommunikationsförmåga, måste kunna arbeta självständigt samt kunna uttrycka sig, både muntligt och skriftligt, på engelska och svenska. Kandidaten ska följa Karolinska Institutets uppförandekod. Tidigare klinisk erfarenhet inom neonatalvården samt erfarenhet av liknande projekt kommer att värderas högt.  Dessutom kommer vi premierar kandidater som har vana av ovannämnda metoder och/eller analyser.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform DOCTOR_POSITION
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5938/2017
Kontakt
  • Wibke Jonas, Universitetsadjunkt, wibke.jonas@ki.se
  • Anna-Maria Loimi, Samordnare FiV, 08-524 864 36, anna-maria.loimi@ki.se
  • Mona Hellstadius, Personalansvarig, 08-524 868 14, mona.hellstadius@ki.se
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Tilbake til ledige stillinger