Karolinska Institutet,

Karolinska Institutet, Institutionen för cell- och molekylärbiologi (CMB) är en institution med stark inriktning mot grundforskning. Forskargrupperna är organiserade efter två tematiska program; Utvecklings- och Stamcellsbiologi och Cellbiologi. CMB bedriver forskning och undervisning inom cellbiologi, molekylärbiologi, utvecklingsbiologi, stamcellsbiologi, cancer och infektionsbiologi.

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.

Forskargrupp
Projektet leds av Rickard Sandberg, vars grupp fokuserar på att förstå de molekylära mekanismer som reglerar uttryck av gener, med hjälp av genomisk metodik, såsom RNA sekvensering av stort antal enskilda celler, samt matematisk modellering av data.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Syftet med projektet är att forskarutbilda en doktorand med inriktning att modellera transkription utifrån ett stort antal molekylära profiler av enskilda celler. I detta ingår att kombinera genomisk information, matematisk modellering av stokastiska processer (tex transkription), och att implementera metoder för att anpassa mätdata till modeller. Målet med denna analys är att förbättra vår grundläggande förståelse för hur vår arvsmassa är reglerad. Vi hoppas även kunna använda denna metodik för att kraftfullt förbättra förståelsen för hur genetisk variation påverkar genuttryck. Doktoranden kommer att lära sig och använda en rad olika metoder inom bioinformatik, genomik, statisk analys, optimeringslära samt molekylärbiologi i Sandbergs grupp. Doktoranden kommer att exponeras för både våtlabbsmiljöer samt data-analys då bägge finns inom Sandbergs grupp.

Handledning
Doktoranden kommer att vara aktiv medlem i Sandbergs grupp. Utöver daglig handledning vad det gäller laboratoriearbetet, kommer planeringsmöten med handledaren att ske med jämna mellanrum, den exakta frekvensen beror på processen i projektet. Doktoranden kommer även få återkoppling från alla medarbetare vid återkommande gruppmöten.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:

 1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller

 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
 1. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För information om grundläggande behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6. Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.

För information om hur övriga sökande kan intyga kunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6 (såsom genom IELTS eller TOEFL, akademiska meriter eller gymnasiala meriter), se http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker en mycket motiverad person med ett passionerat intresse för biologi och djupa kunskaper inom matematik. Det är ett krav att kunna hantera och analysera komplexa genomiska data med bioinformatisk metodik, framförallt genom modellering av stokastiska processer och genregulatoriska system. Gedigen erfarenhet av matematik, stokastisk modellering samt RNA sekvenserings från enskilda celler är en stark merit.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning.

Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet

- Analytisk skicklighet

- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå.

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Examensbevis och betygshandlingar, i originalspråk och översättning (om tillämpligt)
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer
 • Dokumenterade kunskaper i engelska enligt det särskilda behörighetskravet ovan

Ansökan och kompletteringar ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi. För mer information om behörighet till utbildning på forskarnivå, se: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva

Anställningsform Doktorandplass
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-4905/2018
Kontakt
 • Professor Rickard Sandberg, rickard.sandberg@ki.se
Facklig företrädare
 • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75 , biborka.bveress@ki.se
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
 • Elisabeth Valenzuela, SEKO, 08-524 863 53, elisabeth.valenzuela@ki.se
Publicerat 2018-09-13
Sista ansökningsdag 2018-10-03

Tilbake til ledige stillinger