Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Institutet för miljömedicin (IMM) är en institution vid Karolinska Institutet och ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom det brett definierade området miljömedicin. IMM bedriver avancerad forskning inom miljö- och yrkesmedicin, toxikologi, fysiologi, epidemiologi och biostatistik med fokus på att klarlägga hur miljö- och livsstilsfaktorer påverkar vår hälsa och vilket samspel med gener som finns. IMM är också ett nationellt expertorgan inom miljömedicin och IMMs forskare är vetenskapliga rådgivare åt myndigheter och andra beslutsfattare samt medverkar i nationella och internationella expertgrupper.

Enheten för arbetsmedicin

Målet med enhetens forskning är att identifiera och förebygga kemiska, fysikaliska, ergonomiska och psykosociala hälsorisker i arbetsmiljön. Vår verksamhet inkluderar forskning, utbildning och informationsspridning. Vi deltar i utbildning av läkare, företagshälsovårdens olika personalkategorier och specialistläkare i arbets- och miljömedicin. Enheten är nära knuten till Centrum för Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting. Arbetsmedicinska enheten har tre forskargrupper: Arbetsmedicinsk epidemiologi och kemisk exponeringsbedömning – OCEAN, Arbetsliv, ergonomi, psykosociala faktorer och hälsa – WEPH samt Arbete och stress, fysiologiska reaktioner – WASP.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är forskning och undervisning inom området arbets- och miljömedicin med fokus på epidemiologi inom områdena hållbart arbetsliv och osäkra/otrygga anställningar.

I arbetsuppgifterna ingår:
- handledning av doktorander och master/magisterstudenter
- undervisning på master/magisternivå samt läkarprogrammet
- planering och ledning av forskningsprojekt inom en internationell miljö
- vidareutveckling av den kliniska forskningen inom arbets- och miljömedicin

Denna anställning som biträdande lektor är en tidsbegränsad anställning på 6 år med rätt att bli prövad för en befordran till lektor.

Kvalifikationer

Behörig att vara anställd som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen inom arbets- och miljömedicin eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses till exempel ledighet på grund av sjukdom eller föräldraledighet. Vi söker dig som har en fördjupad kompetens inom områden som rör det moderna arbetslivets föränderliga villkor, med ett fokus på hållbart arbetsliv och osäkra/otrygga anställningar.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av de sökande lägger vi särskilt stor vikt vid vetenskaplig skicklighet.

Den sökande skall visa dokumenterat goda förmågor att:
- förmedla vetenskap i tal och skrift på engelska och svenska
- handleda doktorander och master/magisterstudenter
- undervisa på master/magisternivå
- planera och leda forskningsprojekt
- attrahera forskningsmedel från externa finansiärer
- utveckla forskningssamarbeten med internationella partners

Den sökande ska undervisa på läkarprogrammet samt utveckla och underlätta samarbetet med landstingets kliniska verksamhet inom arbets- och miljömedicin. Det är därför meriterande att den sökande har en läkarexamen. 

Ansökningsförfarande

Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

Curriculum vitae, meriter och beskrivning av planerad forskning som presenteras i enlighet med Karolinska Institutets meritportfölj.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi.

 Särskild prövning för befordran till lektor

Ur anvisningar till anställningsordning kapitel 3.3

”En biträdande lektor kan ansöka om att befordras till lektor. Ansökan ställs till Rekryteringsutskottet. För att befordras till lektor måste den sökande vid en bedömning av Rekryteringsutskottet uppfylla följande kriterier:

 Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot forskning

Bedömningskrav

1.Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot forskning”.

2.Anslag erhållna som huvudman i nationell eller internationell konkurrens som täcker egen lön i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor. Projektbidrag erhållna i nationell eller internationell konkurrens (så kallade excellensbidrag dvs. erhållet från t.ex. Vetenskapsrådet, European Research Council (ERC), Wallenberg stiftelsen (WAF), eller SSF (Framtidens ledare)) som täcker kostnaderna för löner, hyra, material och övriga projektrelaterade kostnader för forskningsverksamheten i minst två år efter slutdatum för anställningen som biträdande lektor.

3.Förste- och/eller sisteförfattare av ett flertal vetenskapliga artiklar (peer-reviewed) ide främsta internationella vetenskapliga tidskrifterna under ett flertal år efter disputation, med tyngdpunkt på meriteringsperioden som biträdande lektor.

4.Självständig forskningslinje som av oberoende experter och institutionsledning bedöms ha utmärkt framtida potential för den individuella forskaren och den aktuella institutionen.

5.Dokumenterad god förmåga att leda en egen forskningsgrupp, inklusive personalansvar och handledning av doktorander och/eller postdoktorer, till framgångsrika vetenskapliga resultat och ett gott arbetsklimat samt dokumenterad god samarbetsförmåga.

6.Erfarenhet av uppdrag för det vetenskapliga samhället, såsom styrelseuppdrag, interna bedömningskommittéer, institutionsuppdrag, organisation av kurser och konferenser samt redaktörsuppdrag är meriterande.

Befordran till lektor från biträdande lektor med inriktning mot utbildning och forskning

Bedömningskrav

1.Lektorskompetent vid KI enligt behörighetskrav och bedömningsgrunder för ”Lektor med inriktning mot utbildning och forskning”

2.Högskolepedagogisk utbildning omfattande 10 veckor eller motsvarande kompetens i enligt SUHFs rekommendationer för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning

3.Självständigt ansvarat för planering, genomförande och utvärdering av undervisning och examination på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, i betydande omfattning och under minst 3 år och med dokumenterad hög kvalitet.

4.Pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvarig på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

5.Omfattande pedagogisk erfarenhet från olika undervisningsformer och för olika grupper på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

6.Genomfört pedagogiskt utvecklingsarbete som resulterat i förbättrad utbildning ochsom har presenterats nationellt eller internationellt.

7.Tydlig plan för sin egen pedagogiska verksamhet (inklusive pedagogisktutvecklingsarbete) som är av hög kvalitet och med stor framtidspotential.

Om den sökande bedöms uppfylla alla ovanstående kriterier beroende på spår ska den sökande bedömas av två ämnessakkunniga och uppfylla de generella behörighetskrav som gäller vid anställning av universitetslektor vid Karolinska Institutet.

Anställningsform Temporary position longer than 6 months
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2842/2018
Kontakt
  • Maria Albin, Professor och enhetschef, maria.albin@ki.se
Facklig företrädare
  • Niklas Andersson, OFR, 08-524 874 19 / niklas.andersson@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80 / henry.wolling@ki.se
Publicerat 2018-05-23
Sista ansökningsdag 2018-06-13

Return to job vacancies