Karolinska Institutet

Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) bedriver forskning och undervisning inom områdena pedagogik, informatik, management, etik och suicidprevention, såväl inom grund- och forskarutbildning som kompetensutveckling för forskare, lärare och ledare inom Karolinska Institutet. Institutionen har ca 150 medarbetare och finns i Widerströmska huset, Campus Solna samt på ki.se/lime

Vi söker nu en doktorand till projektet "Vanans makt? Utmaningen att utmönstra ineffektiva metoder" som genomförs av forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) vid Medical Management Centrum (MMC).

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Om forskargruppen PROCOME

Forskargruppen Intervention processes and outcomes (PROCOME) studerar processer och utfall av förbättringsprojekt inom hälso- och sjukvård. Forskningen syftar till att öka kunskapen om vilka effecter olika typer av förbättringsarbete har och vilken betydelse olika implementeringskomponenter har för ett förbättringsprojekts resultat.

Om projektet ”Vanans makt? Utmaningen att utmönstra ineffektiva metoder” och doktorandens uppgifter

Projektet handlar om utmönstring av ineffektiva metoder inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är att många metoder används i vården trots att de saknar stöd i forskning. Dessa ineffektiva metoder borde därför utmönstras, det vill säga sluta att användas. Att sluta använda vissa etablerade metoder kan dock vara en svår process för hälso- och sjukvården, och vara beroende av faktorer både på individ-, organisations- och systemnivå.

Projektet undersöker t ex hur normer och värderingar samt finansiella aspekter påverkar beslut om att överge ineffektiva metoder. Det finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och genomförs i Stockholms- och Östragötalandsregionen. Datainsamlingen inkluderar bland annat intervjuer för att undersöka hur utmönstring uppfattas och observationer för att undersöka hur en utmönstringsprocess hanteras.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är av både vetenskaplig och administrativ karaktär. Arbetet innebär självständiga och omväxlande uppgifter som ställer krav på noggrannhet, flexibilitet och planeringsförmåga. Arbetets detaljinnehåll kan komma att utvecklas och förändras under tiden beroende på behov och kompetens. Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att bestå av: 

 • Forskarutbildning: Deltagande i forskarutbildningskurser om minst 30 hp, inkluderande seminarier, journal clubs och undervisning.
 • Datainsamling och analys: tillsammans med projektgruppen genomförande av intervjuer, observationer och andra datainsamlingar och medverkan i analys.
 • Projektkoordination och administration: planering, samordning och genomförande eller stöd i genomförandet av projektets praktiska uppgifter; assistera projektledare, samordna möten, sammanställa information, svara på e-post mm.
 • Spridning av forskningsresultat: spridning av forskningsresultat genom både skriftliga publikationer i vetenskapliga artiklar och presentationer på nationella och internationella konferenser.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Utöver kraven på grundläggande och särskild behörighet krävs följande:

 • Master- eller magisterexamen där förändringsarbete ingår såsom hälso- och sjukvård, psykologi, ekonomi eller likvärdig utbildning;
 • God kunskap om förändringsarbete;
 • Goda kunskaper och erfarenhet av användning av generella IT-verktyg för textbearbetning och dataanalys;
 • Tidigare erfarenheter av arbete med kvalitativ datainsamling, bland annat genomförande och analys av intervjuer;
 • Flytande svenska i tal och skrift. 

Följande kvalifikationer är meriterande:

 • Tidigare erfarenheter av arbete med forskning;
 • Kunskaper om hälso- och sjukvårdens organisering och ledning;
 • Erfarenhet av att studera pågående förbättringsinsatser/implementeringsprojekt;
 • Publikationer i vetenskapliga tidskrifter eller vetenskapliga konferenser;
 • Erfarenhet av projektledning eller projektsamordning;
 • Erfarenhet av arbete i nationella och internationella projekt.

Vi lägger särskilt stor vikt vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga och servicevilja.

Att du har ett stort intresse för den forskning som projektet handlar ser vi som självklart.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

 • Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
 • Analytisk skicklighet
 • Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform PhD placement
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-6040/2017
Kontakt
 • Henna Hasson, Forskargruppsledare PROCOME, henna.hasson@ki.se
Facklig företrädare
 • Marcus Stjernström,m OFR, 08-524 866 63, marcus.stjernstrom@ki.se
 • Hannele Moisio, SACO, 08-524 83622, hannele.moisio@ki.se
Publicerat 2017-12-20
Sista ansökningsdag 2018-01-19

Return to job vacancies