Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05 och är placerad vid Institutionen för NVS. För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Doktoranden kommer att vara placerad i forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Forskarutbildningen sker i samverkan med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin vid Stockholms Läns Landsting. Vid Institutionen för folkhälsovetenskap bedrivs forskning, utbildning och tillämpat arbete med utgångspunkt i folkhälsovetenskap och epidemiologi. Forskningen syftar till att kartlägga hälsans determinanter på befolkningsnivå, samt till att utveckla och utvärdera strukturella och individinriktade insatser inklusive utveckling av lagar och riktlinjer. I forskargruppen bedrivs forskning med huvudsyfte att skapa förutsättningar för en god hälsa inom olika samhällsgrupper och minska ojämlikhet i hälsa med särskild inriktning på kost, fysisk aktivitet samt förebyggande av övervikt, fetma och kroniska sjukdomar. Läs mer om forskargruppen på: http://ki.se/en/phs/community-nutrition-and-physical-activity.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Doktoranden kommer att bedriva sina studier inom projektet En frisk skolstart Plus, vilket är en utvärdering av ett föräldrastödsprogram för hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet inom elevhälsan i resurssvaga områden med stora hälsobehov. Intervention består av Motiverande samtal med föräldrar vid barnets hälsobesök i förskoleklass samt hälsoinformation till föräldrar och barn. Doktorandprojektet syftar till att undersöka hur skolsköterskan kommunicerar med föräldrar och vilken kompetens i Motiverande samtal som krävs för att uppnå effekt på barnen, samt att utforska föräldrars behov av stöd från skolsköterskan. Doktoranden kommer att ansvara för insamling av både kvantitativ och kvalitativ data, dels ute på skolor och dels genom intervjuer och ljudinspelningar av samtal. Datainsamling sker i Mälardalsområdet och innebär visst resande. Doktoranden kommer även att medverka vid utåtriktade aktiviteter gentemot elevhälsan i länet.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Meriterande är någon typ av vård- eller beteendevetenskaplig grundutbildning. Då en stor del av projektet sker i kontakt med föräldrar och barn krävs att den sökande har mycket god kunskap i svenska i både tal och skrift.

Färdigheter och personliga egenskaper
Sökande ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt, vara noggrann, ha förmåga till samarbete och förmåga att prioritera bland parallella arbetsuppgifter. Kunskap om metoden Motiverande samtal samt körkort är meriterande. Positivt är även erfarenhet från elevhälsa och/eller klinisk erfarenhet av arbete med beteendeförändring samt erfarenhet av utbildningsverksamhet.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform PhD placement
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5936/2017
Kontakt
  • Liselotte Schäfer Elinder, Adjungerad Professor, 072-526 69 91, Liselotte.Schafer-Elinder@ki
  • Anna-Maria Loimi, Samordnare FiV, 08-524 864 36, anna-maria.loimi@ki.se
  • Mona Hellstadius, Personalansvarig, 08-524 868 14, mona.hellstadius@ki.se
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Return to job vacancies