Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05 och är placerad vid Institutionen NVS. För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Forskargruppen Innovativ vård består av ett tjugotal medarbetare som bedriver tvärvetenskaplig forskning inom vårdvetenskap och tillhör Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Vi studerar patienter och anhörigas erfarenheter av cancer, hiv och andra potentiellt livshotande och ofta långvariga sjukdomstillstånd, längs hela sjukdomsförloppet - från risk via diagnos och behandling till palliativ vård och vård i livets slutskede. Den teoretiska och metodologiska utgångspunkten i vår forskning är upplevelsen som den mest grundläggande källan till ny kunskap inom området. Stor vikt läggs vid att implementera forskningsresultaten. Detta görs genom att koppla samman forskning, utbildning och praxis, samt genom tvärvetenskapliga samarbeten. Vi arbetar tillsammans med nationellt och internationellt välrenommerade forskare, ofta interdisciplinärt med biovetenskap, samhällsvetenskap, konst och design. För att bättre kunna stödja implementering av forskning i praxis forskar vi också kring organisatorisk förståelse, kunskapsutveckling och förändringsarbete.

Detta specifika projekt är en del av forskningsprogrammet DöBra, med juniora och seniora forskare med olika professionell och disciplinär bakgrund. Forskargruppen som arbetar i DöBra ingår i forskargruppen Innovativ vård vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME). Forskargruppens doktorander arbetar med olika projekt inom Innovativ vård, bl.a. forskningsprogrammet DöBra. Doktorandgruppen utgör både en kritisk massa och stöd under en forskarutbildning.

Huvudhandledare är Ida Goliath, Med. Dr., bihandledare är prof. Carol Tishelman, docent Lars E. Eriksson och prof. Joachim Cohen med vårdvetenskaplig och sociologisk bakgrund. Handledarnas etablerade nationella och internationella kontakter med forskare inom en rad kunskapsfält ger möjligheter till samarbete och internationella jämförande studier också på forskarutbildningsnivå.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Döende och död ingår i de universella mänskliga upplevelserna, som samtidigt är unika och ofta svåra att hantera såväl för personer som närmar sig livets slut, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Detta doktorandprojekt ingår i ett större internationellt interdisciplinärt aktionsforskningsprojekt som samlar forskare med kompetens inom palliativ vård, äldreomsorg, etik, psykologi, sociologi och etnologi liksom deltagande boende, anhöriga och personal med erfarenhetsbaserad expertis från äldreomsorg. Projektet har som mål att gemensamt utveckla kunskap som förbättrar vård och omsorg i livets slut i äldreomsorg.

Projektet förväntas bidra med kunskap som främjar personcentrerad vård genom att fokusera på värderingar och prioriteringar inför livets slut och hur dessa kommuniceras mellan människor och i organisationer. I linje med grundläggande principer för aktionsforskning sker projektets utveckling, genomförande och utvärdering i samverkan med medverkande individer, grupper och organisationer. För att genomföra förbättringar i de deltagande vård- och omsorgsenheterna, involveras anhöriga, personal och, i den mån det är möjligt, boende. Datainsamling sker på flera äldreomsorgsverksamheter i Stockholm som en integrerad del av förbättringsarbete genom det etablerade samarbete vi har med Stockholms stads äldreförvaltning. Därmed kan erfarenhetsmässig, tvärvetenskaplig och klinisk kunskap i vård- och omsorg tas tillvara, omsättas och utvärderas. Projektet har potential att bidra med teori- och metodutveckling som fördjupar för vårdvetenskap relevant kunskap och överbryggar kända glapp mellan vård och omsorg, praktik och forskning genom att studera och samtidig utveckla vård- och omsorg i livets slut.

Som doktorand kommer du att vara involverad i olika faser av forskningsprojektet, från idégenerering och design av specifika delstudier och arbeta med datainsamling, analys och spridning av forskningsresultat. Du kommer att använda en bredd av forskningsmetoder, huvudsakligen kvalitativa men också kvantitativa. Då detta är ett aktionsforskningsprojekt kommer du i samverkan med medverkande ev. ha möjlighet att utveckla specifika delstudier utifrån dina intresseområden.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Förmåga att formulera sig väl på både svenska och engelska i tal och skrift ett krav.

Färdigheter och personliga egenskaper
Det är ett projekt som fokuserar på områden med hög relevans för vårdvetenskaplig forskning, såsom kommunikation, vård- och omsorgsorganisation, relationer, värderingar och prioriteringar för vård i livets slut i äldreomsorg. Projektet har i huvudsak designats av vårdforskare med intresse av att arbeta med förändringsprocesser som stödjer människors möjlighet att aktivt påverka och förbättra vård- och omsorg i livets slut. Projektet lämpar sig för en doktorand med sjuksköterskeexamen men det är varken disciplin- eller professionsspecifikt.

Arbetet innebär självständiga och omväxlande uppgifter som ställer krav på noggrannhet, flexibilitet och planeringsförmåga. Det är ett krav att doktoranden i detta projekt har kompetens, erfarenhet och förmåga att samarbeta med olika människor men även av att bygga förtroendefulla relationer då intervjuer och diskussioner om potentiellt känsliga ämnen ingår.

Projektet fokuserar på kontexten äldreomsorg varför erfarenhet av vård- och omsorg av äldre är meriterande men inte ett krav. Meriterande är tidigare arbetslivserfarenheter av forskning, särskilt meriterande är om sökande har erfarenhet från aktionsforskning och/eller forskning om kommunikation i samband med vård- och omsorg vid livets slut.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform PhD placement
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5937/2017
Kontakt
  • Ida Goliath, Postdoc, 08-524 865 33, ida.goliath@ki.se
  • Anna-Maria Loimi, Samordnare FiV, 08-524 864 36, anna-maria.loimi@ki.se
  • Mona Hellstadius, Personalansvarig, 08-524 868 14, mona.hellstadius@ki.se
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Return to job vacancies