Karolinska Institutet, Institutionen NVS

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap. Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 470 miljoner år 2017, består av åtta sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Forskarskolan i vårdvetenskap på Karolinska Institutet
Forskarskolan delfinansierar doktorander under motsvarande fyra års heltidsstudier. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Målet är att stärka den vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå och stimulera vårdforskning av hög kvalitet med nära anknytning till vården. Fokus är inte på specifika yrkesgrupper utan på tvärvetenskaplighet och flera akademiska discipliner. Forskarskolan inrättades efter beslut i Styrelsen för forskarutbildning (FUS) 2009-03-05. För mer information om Forskarskolan i vårdvetenskap, se http://ki.se/nvs/forskarskolan-i-vardvetenskap-fiv

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Forskargruppen HELD (Health in Everyday Life among people with neurological Disorders; http://ki.se/nvs/forskargruppen-held) är verksam vid sektionen för arbetsterapi, KI. Inom HELD pågår forskningsprojektet ”Make my day”, där ämnesområdena är aktivitetsvetenskap, prevention av stroke och teknikanvändning. HELD är etablerarad forskningsmiljö där doktoranden ges möjligheter att diskutera, kritiskt reflektera på sin egen och andras forskning tillsammans med andra doktorander, postdocs, seniora och juniora forskare. Forskningsgruppen är interprofessionell och består av forskare med bakgrund i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad. Sektionen för arbetsterapi har regelbundna doktorandseminarier och aktiviteter.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Projektet Make my day´s övergripande syfte är att utvärdera effekten och genomförbarheten av ett person-centrerat, digitalt preventionsprogram för att minska risken för stroke. Understödjande av engagerande aktiviteter och hälsosamma aktivitetsmönster är programmets mål. eHälsa gör information och vård tillgängligt via teknik som smartphone. I detta projekt kommer vi testa och utvärdera ett preventionsprogram för primärvården som riktar insatser mot personer med risk för stroke. Vi vet att livsstilsfaktorer (tex rökning och fysiskt aktivitet) har stor inverkan på risken för stroke. Genom att förändra livsstilen med engagerande hälsosamma vardagliga aktiviteter ökar hälsan och därför kan vi även anta att risken för stroke minskar.

Preventionsprogrammet och projektet har sin teoretiska och empiriska grund i hur engagerande vardagliga aktiviteter kan stödja en förändringsprocess och skapa nya, hållbara aktivitetsmönster. Rekrytering till studierna sker i primärvården. Interventionen bygger på forskningsevidens om engagerande vardaglig aktivitet för förändringar av aktivitetsmönster. I de fyra delstudierna används kvalitativ och kvantitativ metod för analys. Metoderna i projektet bygger på riktlinjer för utveckling och utvärdering av komplexa interventioner. Projektet syftar till att pilottesta och genomförbarhetstesta metoderna och programmet. 

Fyra studier är planerade i projektet med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Under projektet förväntas doktoranden självständigt bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt självständigt granska och värdera forskningsresultat samt att skriva på engelska för publikation. Under projektet förvänta doktoranden fördjupa sina kunskaper inom aktivitetsvetenskaplig teori.

Doktorandstudierna är en del i ett pågående projekt med potential att överbrygga kliniska och vetenskapliga diskurser, tillämpa ett kritiskt tänkande samt att projektet är integrerat i en vetenskaplig miljö i nära samarbetet med olika intressenter (brukare, närstående, IT konsulter) och hälso- och sjukvården (Akademiska Primärvårds Centrum).

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

Mycket goda kunskaper i svenska för att kunna hantera kvalitativa forskningsdata på svenska (inkl intervjua och analysera data)

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Färdigheter och personliga egenskaper
Meriterande är att sökande har yrkeserfarenhet från hälso- och sjukvården (exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska). Vi ser gärna sökande med goda färdigheter i att arbeta självständigt, vara lyhörd och har en god kommunikationsförmåga både verbalt och skriftligt.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet Varbi.

Anställningsform PhD placement
Anställningens omfattning Heltid
Referensnummer 2-5948/2017
Kontakt
  • Ann-Helen Patomella, Univeristetslektor, 08-524 837 26, ann-helen.patomella@ki.se
  • Anna-Maria Loimi, Samordnare FiV, 08-524 864 36, anna-maria.loimi@ki.se
  • Mona Hellstadius, Personalansvarig, 08-524 868 14, mona.hellstadius@ki.se
Facklig företrädare
  • Agneta Öhlen, SACO, 08-524 837 53, Agneta.Ohlen@ki.se
  • Carina Dahlin, OFR , 08-524 836 92
  • Henry Wölling, SEKO, henry.wolling@ki.se
Publicerat 2017-12-18
Sista ansökningsdag 2018-02-19

Return to job vacancies