Karolinska Institutet

Department of Learning, Informatics, Management and Ethics (LIME) focuses on some of the key areas important to fulfilling the motto of Karolinska Institutet to improve human health´. At LIME, research, development and education is conducted in the following areas: medical and healthcare education, informatics, management, ethics, and suicide prevention. LIME has about 150 employees and is located at Solna Campus. ki.se/lime

Vi söker nu en doktorand till projektet Distribuerad kognition i samvård som bedrivs på Medical Management Centrum (MMC).

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Om Medical Management Centrum (MMC)
MMC studerar hur medicinsk kunskap, individuell och organisatorisk kompetens samt materiella och finansiella resurser bäst kan utnyttjas för att förbättra människors hälsa. Särskild uppmärksamhet ägnas hur medicinsk kunskaps- och teknologiutveckling kan tillämpas i hälso- och sjukvården för effektivare resursutnyttjande, högre kvalitet och för att bättre möta behov hos patienter och sjukvårdens andra intressenter.

Om projektet
Co-Care: hur kan eHälsa bidra till ökad effektivitet genom förändrad interaktion mellan vårdgivare och patienter? bedrivs vid MMC under perioden 2017-2021 och finansieras av Familjen Kamprads stiftelse och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Projektet är tvärvetenskapligt och sker i samarbete med olika vård- och omsorgsorganisationer.

Projektet handlar om hur vården kan bli bättre genom en speciell typ av eHälsotjänster, sådana som både personal och patienter använder för att göra det lättare för patienten att hantera sin egen hälsa. I projektet undersöks hur problemlösning och informationsbehandling sprids mellan aktörer, olika eHälsotjänster, och över tid och rum, och hur detta påverkar interaktioner, samarbete och självvård, och om det gör vården mer effektiv och bättre. Datainsamlingen inkluderar observationer, intervjuer och dataloggar som analyseras med avancerad kvalitativ metodik.

Doktorandens arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna för doktoranden är av både vetenskaplig och administrativ karaktär. Arbetet innebär självständiga och omväxlande uppgifter som ställer krav på noggrannhet, flexibilitet och planeringsförmåga. Arbetets detaljinnehåll kan komma att utvecklas och förändras under tiden beroende på behov och kompetens. Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen att bestå av:

 • Projektkoordination och administration: I arbetsuppgifterna ingår planering, samordning och genomförande eller stöd i genomförandet av projektets praktiska uppgifter; assistera projektledare, samordna möten, sammanställa information, svara på e-post mm.
 • Datainsamling och analys: tillsammans med projektgruppen genomföra intervjuer, observationer och andra datainsamlingar och medverka i analys.
 • Spridning av forskningsresultat: Doktoranden ska sprida forskningsresultat genom både skriftliga publikationer i vetenskapliga artiklar och presentationer på nationella och internationella konferenser.
 • Forskarutbildning: Deltagande i forskarutbildningskurser om minst 30 hp, inkluderande seminarier, journal clubs och undervisning är en del av doktorandtjänsten.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Utöver kraven på grundläggande och särskild behörighet krävs följande:

 • Examen på masternivå inom hälso- och sjukvård, kognitionsvetenskap, psykologi, medicinsk teknik, data- och systemvetenskap, informatik eller hälsoekonomi eller likvärdig utbildning;
 • God kunskap om hälso- och sjukvårdens organisering och ledning;
 • Goda kunskaper och erfarenhet av användning av generella IT-verktyg för textbearbetning och dataanalys;
 • Tidigare erfarenheter av arbete med kvalitativ datainsamling, bland annat genomförande och analys av intervjuer och/eller observationer;
 • Flytande svenska i tal och skrift.

Följande kvalifikationer är meriterande:

 • Utbildning inom hälso- och sjukvård;
 • Goda kunskaper och erfarenhet av användning av särskilda IT-verktyg för projektledning, analys av dataloggar och kvalitativ forskning;
 • Tidigare erfarenheter av arbete med forskning, omfattande både kvantitativ och kvalitativ metodik;
 • Erfarenhet av fallstudiemetodik, kognitiv uppgiftsanalys och att studera pågående förbättringsinsatser är det meriterande;
 • Publikationer i vetenskapliga tidskrifter eller vetenskapliga konferenser;
 • Erfarenhet av projektledning eller projektsamordning;
 • Praktisk erfarenhet av arbete i nationella och internationella projekt.

Vi lägger särskilt stor vikt vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga och servicevilja. Att du har ett stort intresse för den forskning som projektet handlar ser vi som självklart.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

 • Ett personligt brev samt curriculum vitae
 • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
 • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform PhD placement
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-5538/2017
Kontakt
 • Carolina Wannheden, Forskargruppsledare, 08-524 839 34, Carolina.Wannheden@ki.se
Facklig företrädare
 • Hannele Moisio, SACO, 08-524 836 22, hannele.moisio@ki.se
 • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2017-11-27
Sista ansökningsdag 2017-12-11

Return to job vacancies