Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap, Klingberg

Institutionen för neurovetenskap utgörs av ett antal forskningsgrupper som studerar olika aspekter av nervsystemets funktion, både under normala förhållanden och vid olika sjukdomstillstånd. Forskningsprojekten omfattar ett brett spektrum av studier på molekylära och cellulära nivåer, nätverk av nervceller, samt organisationen av nervsystemet som helhet. Institutionen har en icke hierarkisk organisation med 40 forskare varav 24 professorer och 65 doktorander.

Undervisning är en grundläggande aktivitet vid institutionen, såväl på grundutbildningen som på forskarutbildningen. Varje år disputerar cirka 15 doktorander vid institutionen och många av studenterna har utvecklat framstående karriärer såväl inom den akademiska- som den privata sektorn. Institutionen ansvarar även för grundutbildning i neurovetenskap, anatomi och histologi i ett antal av programmen vid Karolinska Institutet. För mer information, besök gärna vår hemsida; www.ki.se/neuro/start

En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Klingberg Lab (www.klingberglab.se) vid Karolinska institutet bedriver forskning som syftar till att bättre förstå den neurala basen för kognitiv utveckling under uppväxten och för träningsinducerad plasticitet i hjärnan. Framför allt fokuserar vi på arbetsminne och på uppmärksamhet, två centrala aspekter av kognition. Metodiken som används är funktionell MRI för att studera hjärnaktivitet, diffusionsbaserad magnetisk resonanstomografi för att mäta myelinbildning, neurala nätverksmodeller och datoriserade beteendemätningar.

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter 
Doktoranden kommer arbeta med projekt som rör barns utveckling och plasticitet. Arbetet inkluderar både analys av MRI data och insamlande av beteendedata. Tidigare erfarenhet av MRI-analys, samt erfarenhet av arbete avancerade statistiska metoder, är ett krav. Erfarenhet av programmering i R och Matlab är starkt meriterande.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Bedömningsgrunder 
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:

- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI ha en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform PhD placement
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Solna
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-4072/2017
Kontakt
  • Torkel Klingberg, professor, , torkel.klingberg@ki.se
Publicerat 2017-09-06
Sista ansökningsdag 2017-09-28

Return to job vacancies