Karolinska Institutet, Institutionen för folkhälsovetenskap


En doktorandplats innebär att det finns ett forskarutbildningsprojekt till vilket en doktorand ska rekryteras. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om antagning görs först då en individuell studieplan har godkänts av institutionens antagningsnämnd.

För mer information om forskarutbildning vid Karolinska Institutet, se http://www.ki.se/doctoral.  

Forskargrupp
Forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet bedriver forskning inom områdena epidemiologiska studier av matvanor och fysisk aktivitet och deras bestämningsfaktorer utifrån en social-ekologisk modell, multidisciplinära interventions- och implementeringsstudier samt utför uppdrag åt myndigheter. Målet med vårt arbete är att bidra till jämlikhet i hälsa och en hållbar utveckling. Gruppen leds av adjungerad professor Liselotte Schäfer Elinder. Webbplats: http://ki.se/en/phs/community-nutrition-and-physical-activity 

Forskarutbildningsprojektet och doktorandens uppgifter
Doktoranden kommer att forska inom projektet En Frisk Skolstart Plus, som rör högkvalitativ utvärdering av ett föräldrastödsprogram för att förbättra mat- och rörelsevanor och förebygga övervikt, fetma och risken för kroniska sjukdomar hos barn och deras föräldrar. Projektet finansieras av Forte och Familjen Kamprads stiftelse och genomförs inom elevhälsan i skolan i samverkan med primärvården. Målgruppen är barn i förskoleklass och deras föräldrar i områden med låg utbildningsnivå. Interventionens huvudkomponent är motiverande samtal med föräldrarna. Doktoranden kommer att formulera relevanta forskningsfrågor tillsammans med övriga forskarteamet beroende på kompetens och intresse. 

Doktoranden ska förvärva sig de färdigheter och kunskaper som krävs för att kunna bedriva forskning och bli en självständig forskare. Detta innebär även att läsa kurser på forskarnivå, delta i seminarier och konferenser samt delta i forskargruppens och institutionens övriga verksamhet.

Behörighet till forskarutbildning
För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllda:

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå (enligt Högskoleförordningen kap 7, 39§) har den som antingen har:
1. avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå), eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Kunskaper i engelska motsvarande engelska B/engelska 6:
Sökande som uppfyller grundläggande behörighet (punkt 1 eller 2 ovan) genom akademisk utbildning från ett nordiskt lärosäte bedöms uppfylla kravet på engelska.
För övriga sökanden gäller dokumenterade kunskaper i engelska genom internationellt godkända test såsom TOEFL och IELTS.

För information om grundläggande och särskild behörighet: http://ki.se/utbildning/behorighet-till-utbildning-pa-forskarniva  

Du som söker ska ha universitetsutbildning på avancerad nivå i folkhälsovetenskap, nutrition, fysisk aktivitet, beteendevetenskap, omvårdnad eller liknande.

Vidare måste du tala och skriva flytande svenska samt ha mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift. Du som söker ska även ha ett dokumenterat vetenskapligt förhållningssätt och god skriftlig och muntlig kommunikativ förmåga genom tidigare arbeten. Det är en fördel om du har B-körkort och tillgång till bil då det ingår en del fältarbete i och omkring Stockholm.

Meriterande är tidigare forskningserfarenhet och användning av kvantitativ eller kvalitativ metodik.

Färdigheter och personliga egenskaper
Vi söker en motiverad doktorand som arbetar noggrant och systematiskt. Du måste ha god samarbetsförmåga och meriterande är erfarenhet av arbete med familjer, skola, elevhälsa och/eller primärvård.

Bedömningsgrunder
Urval bland behöriga sökande görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning. Vid Karolinska Institutet gäller följande bedömningsgrunder:
- Dokumenterade ämneskunskaper av betydelse för forskningsområdet
- Analytisk skicklighet
- Övriga dokumenterade kunskaper/erfarenheter som kan ha betydelse för en utbildning i ämnet på forskarnivå

En samlad bedömning av de sökandes meriter kommer att göras.

Villkor
Alla doktorander på KI har försörjning under sin forskarutbildning och de flesta doktorander vid KI har en doktorandanställning. Under perioden mellan rekrytering och antagning till forskarutbildning kan en tidsbegränsad anställning upp till 6 månader erbjudas.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska bestå av följande handlingar, skrivna på svenska eller engelska:

  • Ett personligt brev samt curriculum vitae
  • Kopia av examensbevis och betygshandlingar
  • Kopia av examensarbete och eventuella tidigare publikationer

Ansökan ska skickas in via rekryteringssystemet MyNetwork.

Anställningsform Ph.d.studieplads
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2-2491/2017
Kontakt
  • Gisela Nyberg, huvudhandledare, Gisela.Nyberg@ki.se
Facklig företrädare
  • Biborka Bereczky Veress, SACO, 46 70-173 85 75, biborka.bveress@ki.se
  • Henry Wölling, SEKO, 08-524 840 80, henry.wolling@ki.se
  • Magnus Anå, OFR, 08-524 864 37, magnus.ana@ki.se
Publicerat 2017-05-16
Sista ansökningsdag 2017-06-06

Tilbage til Ledige stillinger